Dr n. pr. Aleksandra Syryt

dr n. pr. Aleksandra Syryt

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Zajmuje się sądownictwem konstytucyjnym, ochroną praw człowieka, legislacją i prawem szkolnictwa wyższego. Prowadzi badania w zakresie m.in. prawa konstytucyjnego, administracyjnego.

Prowadzone badania naukowe – zakres i specyfika

 • Sądowa i pozasądowa kontrola konstytucyjności prawa, ze szczególnym uwzględnieniem pozycji ustrojowej Trybunału Konstytucyjnego;
 • Zasady tworzenia prawa;
 • Ustrojowa pozycja samorządu terytorialnego;
 • Ochrona praw człowieka a rozwój technologii;
 • Wolność religijna i jej ochrona; Autonomia szkół wyższych;
 • Konstytucyjne zasady ustroju państwa

Współpraca

 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w porozumieniu z Centrum Badań nad Rodziną UMK
 • Trybunał Konstytucyjny
 • Narodowe Centrum Kultury
 • Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych
 • Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON
 • Narodowy Komitet Seniora

Oferta dla biznesu

 • ekspertyzy prawne dotyczące analizy zgodności projektów aktów normatywnych z aktami wyższego rzędu;
 • przygotowanie założeń projektów aktów normatywnych oraz projektów aktów normatywnych;
 • analiza orzecznictwa krajowego i międzynarodowego, w tym orzecznictwa unijnego w zakresie dotyczącym prawa publicznego

Doświadczenie zawodowe

Wybrane projekty naukowe:

 • specjalista ds. analiz prawnych w projekcie „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-220 współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (POWR. 02.08.00-00-0018/17-00)
 • kierownik zadania nr 8 pt. „System kształcenia prawników a działalność związana ze zwalczaniem przestępczości i pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwami” w ramach projektu „Działanie sprawiedliwości tranzycyjnej, edukacji prawnej i obywatelskiej jako element systemu przeciwdziałania przyczynom przestępczości”, współfinansowanego ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
 • wykonawca ekspertyzy w projekcie naukowym „Ochrona Porządku Publicznego”, realizowanym przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu w porozumieniu z Centrum Badań nad Rodziną UMK
 • wykonawca w projekcie „Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym” współfinansowanym ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • współorganizator cyklicznych konferencji Katedry Prawa Konstytucyjnego WPIA UKSW pt. Okrągły Stół Sądownictwa Konstytucyjnego;
 • współorganizator sesji naukowych w ramach projektu „Człowiek w Cyberprzestrzeni”

Inne wybrane projekty realizowane w ramach UKSW:

 • kierownik projektu „Kształtowanie umiejętności i kompetencji studentów prawa przez warsztaty i praktyki” nr POKL.04.01.01.00-116/14)
 • wykonawca projektu „Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie” nr POKL.04.01.01-00-155/11 współfinansowanym jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet: IV. Szkolnictwo wyższe i nauka, Działanie: 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej o wiedzy, Poddziałanie: 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni, w zakresie dotyczącym procedur jakości kształcenia oraz stworzenia normatywnego modelu współpracy z pracodawcami (i innymi interesariuszami zewnętrznymi)

Inna działalność w ramach UKSW

 • przygotowywanie projektów wniosków do NCN i NCBiR
 • przygotowywanie projektów wniosków o dofinansowanie działalności naukowej i dydaktycznej do innych podmiotów (np. MNiSW, MS).

Wybrana działalność zawodowa poza UKSW

 • asystent sędziego Trybunału Konstytucyjnego od 2007 r.
 • szkolenia z zakresu tworzenia prawa i sporządzania oceny skutków regulacji dla organów administracji publicznej
 • przygotowywanie założeń projektów aktów normatywnych (NCK, TK)
 • weryfikacja projektów aktów normatywnych (NCK, TK)
 • wykłady w Krajowej Szkole Administracji Publicznej z zakresu praktycznych aspektów interpretacji prawa