dr Elżbieta Bojanowska

dr Elżbieta Bojanowska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Społeczno- Ekonomiczny UKSW
Instytut Nauk Socjologicznych
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa; budynek 23, pok. 228
e- mail: e.bojanowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Socjolog, polityk społeczny, adiunkt w Zakładzie Gerontologii Społecznej w Instytucie Nauk Socjologicznych na Wydziale Społeczno-Ekonomicznym UKSW.

Prowadzone badania naukowe

 • Polityka społeczna (w szczególności starzenie się społeczeństwa i starość jako problem społeczny);
 • Aktywizacja zawodowa osób starszych, demografia;
 • Zadania administracji publicznej wobec seniorów.

Współpraca

 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych;
 • Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”.

Oferta dla biznesu

 • Analiza rynku pracy;
 • Analiza efektywności instrumentów polityki społecznej i polityki rynku pracy;
 • Analiza lokalnej polityki społecznej wobec osób starszych.

Doświadczenie zawodowe

 • 2015-2019 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej;
 • od 01.11. 2019 dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Wybrane publikacje

 • Child benefit programme 500+. Outcomes and outputs, (red.) E. Bojanowska, K. W. Frieske, „Social Policy”,  Warszawa 2017, No 1 eng (13).
 • He 500+ child benefit scheme and social welfare in Poland, „Social Policy”,  Warszawa 2017, No 1 eng (13), s. 13-16.
 • Niesamodzielność – nowym ryzykiem socjalnym w systemie zabezpieczenia społecznego, „Polityka Społeczna”, Warszawa 2018, nr tematyczny 2, s. 1-6.2018, s. 19-31.
 • Znaczenie świadczenia wychowawczego 500+ dla systemu pomocy społecznej, (w:) O (wyzwaniach) współczesnej pracy socjalnej, (red.) B. Kromolicka, A. Jarzebińska, Volumina.pl,  Szczecin 2017, s. 243-260.
 • Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, (red.) E. Bojanowska, M. Kawińska, Warszawa 2017, t. III.
 • Rozważania wokół oddzielenia pracy socjalnej od procedury przyznawania pomocy społecznej. Wyzwania wobec usług pomocy społecznej, (w:) Praca socjalna wobec wyzwań współczesności, (red.) E. Bojanowska, M. Kawińska, Warszawa 2017, t. III,.
 • Usługi społeczne w środowisku lokalnym jako element spójności w polityce społecznej państwa, (w:) Jakość życia i spójność przestrzenna. Rozwój i dobrostan w kontekście lokalnym, (red.) Wł. Okrasa, Warszawa 2017, s. 119-136.
 • Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, (red.) E. Bojanowska,  M. Grewiński, M. Rymsza, G. Uścińska, Warszawa 2018.
 • Pomoc społeczna: od opieki do pomocy, współautorstwo z J. Krzyszkowski, (w:) Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, (red.) E. Bojanowska,  M. Grewiński, M. Rymsza, G. Uścińska, Warszawa 2018, s. 313-343.
 • Życie rodzinne i zawodowe – synergia czy konflikt?, (w:) Prawo jako zawód i powołanie. Deontologia i etos zawodowy polskich prawników w badaniach socjologicznych, (red.) A. Syryt, S. H. Zaręba, M. Zarzecki, WWS, Warszawa 2018, s. 143-159.