dr Marlena Kilian

dr Marlena Kilian

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa, budynek 15
e- mail: m.kilian@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Pedagog specjalny i rehabilitacyjny. Badania koncentrują się na zagadnieniu starzenia się w kontekście edukacji, niepełnosprawności i rehabilitacji, zwłaszcza niewidomych i słabowidzących osób w zaawansowanym wieku.

Prowadzone badania naukowe

Badania w obszarze pedagogiki specjalnej i gerontologii społecznej w następujących obszarach tematycznych:

 • Funkcjonowanie osób w starszym wieku
 • Geragogika jako subdyscyplina pedagogiki poświęcona zagadnieniom edukacji w starszym wieku
 • Geragogika specjalna - Opracowanie i rozwijanie koncepcji geragogiki specjalnej jako subdyscypliny pedagogiki specjalnej oraz gerontologii społecznej oraz jej wdrażanie na gruncie akademickiego kształcenia. Popularyzacja geragogiki specjalnej jako dziedziny odpowiadającej na potrzeby starzejących się społeczeństw, borykających się z nasilającym się zjawiskiem niepełnosprawności w starszym wieku.
 • Specyfika potrzeb rehabilitacyjnych osób w starszym wieku, zwłaszcza osób niewidomych i słabowidzących (tyflogeragogika). Tworzenie podstaw naukowych i praktycznych tyflogeragogiki.
 • Innowacyjne metody nauczania: Hocus Focus jako metoda nauczania oparta na naturalnej ciekawości i kreatywności. Współudział w opracowaniu podstaw naukowych i metodycznych i programu nauczania na poziomie kształcenia akademickiego; Lalkoterapia - opracowanie jej autorskiej koncepcji  wdrażanie jej na grunt praktyki zawodowej. Implementacja stworzonej metodyki nauczania lalkoterapii na poziomie kształcenia akademickiego.
 • Badania nad rozwojem systemu sztucznej inteligencji służącym aktywizacji osób starszych.
 • Badania nad efektywnością i popularyzacja innowacyjnego systemu RoboBraile służącego konwersji tekstów drukowanych, np. na format dźwiękowy lub znaki Braille’a.
 • Badania nad innowacjami w aktywizacji pracowników w grupie wiekowej 50+

Współpraca

 • Lighthouse International (nowojorska organizacja działająca na rzecz prewencji utraty wzroku);
 • Synscenter Refsnæs (National Centre for Visually Impaired Children and Youth in Denmark);
 • Współpraca naukowa z uczelniami zagranicznymi, m.in.: Carlow University(USA), Universitat Politècnica de València, Valencia (Hiszpania);
 • Współpraca dydaktyczna m.in. z uczelniami: Trnavská Univerzita v Trnave (Słowacja), Universita Cattolica del Sacro Cuore (Włochy), Klaipeda State University of Applied Sciences (Litwa);
 • Akademia Kultury Informacyjnej;
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej;
 • Toucan systems (firma technologiczna  tworząca interaktywne rozwiązania IT dedykowane instytucjom kultury i centrom nauki).

Osiągnięcia

 • 2016-2018 – autor i kierownik projektu NOWOCZESNY PEDAGOG realizowanego z ramienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem głównym projektu było podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych oraz analitycznych studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej;
 • Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

Oferta dla biznesu

 • Edukacja i aktywizacja osób w starszym wieku;
 • Rehabilitacja osób w starszym wieku z różnego rodzaju niepełnosprawnościami;
 • Innowacyjne metody nauczania i terapii dedykowane dzieciom i osobom w wieku dojrzałym, w tym osobom z zaburzeniami funkcjonalnymi.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2007 roku zatrudnienie na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na etacie adiunkta;
 • Udział w zespołach projektowych: „Innowacje w aktywizacji pracowników w grupie wiekowej 50+”. 2013 r., Lider – Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o., Partner krajowy – UKSW
 • Działalność w zakresie sporządzania raportów: Współczesne teorie motywacji w świetle aktywizacji zawodowej osób w starszym wieku; Specyfika pracy edukacyjnej z osobami w wieku 50+; Portret trenera w edukacji osób w starszym wieku;
 • Edukacja i szkolenie osób niepełnosprawnych w wieku 50+;
 • RoboBraille - Działalność w zakresie prowadzenia badań nad efektywnością programu i popularyzacja RoboBraille’a w Polsce;
 • ekspert w projekcie: Toucan Assistant - system sztucznej inteligencji do aktywizacji osób starszych, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.1.1. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. POIR.01.01.01-00-0682/18;
 • autor i kierownik projektu Nowoczesny Pedagog realizowanego z ramienia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem głównym projektu było podniesienie pożądanych na rynku pracy kompetencji zawodowych, komunikacyjnych, w zakresie przedsiębiorczości, informatycznych oraz analitycznych studentów pedagogiki i pedagogiki specjalnej w okresie 2016-2019. "Nowoczesny Pedagog" nr POWR.03.01.00-00-K423/16;
 • Członkini komitetów programowych konferencji zagranicznych, m.in.: International Conference on Higher Education Advances (HEAd’) organizowanej przez Universitat Politècnica de València (UPV) w roku 2017 i 2018, International Conference on Education, Social Sciences and Humanities, (ICESSH2018), Chengdu, Chiny, International Conference on Education Reform and Management Science (ERMS 2018), Beijing, Chiny;
 • Doświadczenie w organizacji konferencji, m.in.: główny organizator I edycji konferencji z zakresu geragogiki specjalnej „Niepełnosprawna starość - Niepełnosprawność i rehabilitacja osób w starszym wieku w obszarze teorii, kształcenia i praktyki zawodowej, Wydział Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie, jak również czynny udział w kilkudziesięciu krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych;
 • Wykładowca na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW, prowadzenie wykładów i ćwiczeń w języku polskim i angielskim. m.in.: Working with older adults, Working with people with disabilities, Aktywizacja społeczna osób starszych, Podstawy rehabilitacji osób starszych, Podstawy edukacji osób w starszym wieku, Metodyka pracy z osobami w starszym wieku, Gerontologia społeczna, Geragogika, Geragogika specjalna, Potrzeby rehabilitacyjne osób dorosłych i starszych z niepełnosprawnością, Edukacja gerontologiczna, Pedagogika specjalna, Innowacje w pedagogice;
 • Promotor 80 prac licencjackich i recenzent 80 prac magisterskich, promotor pomocniczy przy pracy doktorskiej;
 • Członek Rady Redakcyjnej czasopisma Education Journal oraz International Journal of Academic Research in Education and Review oraz funkcja recenzenta w czasopismie Forum Pedagogiczne;
 • Funkcja koordynatora Programu Erasmus+ na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w Warszawie w zakresie obsługi studentów przyjeżdżających i wyjeżdżających oraz przyjeżdżających i wyjeżdżających nauczycieli akademickich;
 • Funkcja Pełnomocnika Rektora UKSW  ds. Osób Niepełnosprawnych.

Organizacje

 • Polskie Towarzystwo Gerontologiczne
 • International Association of Special Education
 • Athens Institute for Education and Researchers