Radosław Zenderowski

profesor Radosław Zenderowski

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Politologii UKSW
ul. Wóycickiego 1/3; 01-938 Warszawa, budynek 23
+48 22 569.68.29, 22 569-68-16
ip@uksw.edu.pl
radoslaw.zenderowski@gmail.com

Obszary
Słowa kluczowe

kierownik katedry Stosunków Międzynarodowych i Studiów Europejskich, dyrektor Instytutu Politologii UKSW.

Prowadzone badania naukowe

 • zagadnienia związane z politycznym wymiarem etniczności oraz odnoszące się do sposobów odtwarzania i konstruowania narodowych tożsamości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Relacje zachodzące między polityką i religią, a zwłaszcza między nacjonalizmem i religią (różnymi wyznaniami). Badania wykraczają poza obszar jednej subdyscypliny politologicznej, a częściowo także poza obszar politologii jako takiej. Poszukiwania naukowe obejmują takie subdyscypliny jak: stosunki międzynarodowe i systemy polityczne. Badania z zakresu teorii narodu, etniczności, tożsamości oraz relacji polityka-religia połączone z paradygmatem naukowym politologii, socjologii, nauki o komunikowaniu, antropologii kulturowej oraz historii.
 • 2010-2012 kierownik projektu badawczego pn. Rola i znaczenie religii w konfliktach etnicznych na Bałkanach. Kazus religii prawosławnej w konflikcie na pograniczu serbsko-kosowsko-macedońskim /grant Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr 116117639.
  2013-2015 członek zespołu badawczego pn. Polityka etniczna współczesnych państw Europy Środkowo-Wschodniej /projekt NCN w ramach konkursu „OPUS 4” nr projektu: 2012/07/B/HS5/03871.

Osiągnięcia

 • Nagroda Rektora UKSW w Warszawie „za rzetelną, pełną inicjatywy i kreatywności pracę na rzecz Uniwersytetu” (2011).
 • Monografia pt. Religia a tożsamość narodowa i nacjonalizm w Europie Środkowo-Wschodniej. Między etnizacją religii a sakralizacją etnosu (narodu) wyróżnienie w programie Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (2010).
 • Ekspertyza na zlecenie Gabinetu Dyrektora Generalnego Kierującego Gabinetem Marszałka Sejmu (via Biuro Analiz Sejmowych), pt. Wartości środkowoeuropejskie. Maj 2017 r.

Oferta dla biznesu

Wykonywanie usług eksperckich, konsultacji w dziedzinach: polityczny wymiar etniczności, tożsamości w regionie Europy Środkowo-Wschodniej; relacje między polityką i religią, związki nacjonalizmów i religii, analizy dot. antropologii kulturowej oraz historii.

Doświadczenie zawodowe

visiting professor

 • październik 2010; Uniwersytet Warszawski; Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (W ramach programu „Dzień bez nas”)
 • marzec 2011 /kwiecień 2015; Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Rumunia; Wydział Geografii i Historii. Cykl wykładów pt. Poland in Europe: dilemmas of identity.
 • kwiecień 2015; Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Rumunia; Wydział Geografii i Historii. Cykl wykładów pt. Poland in Europe: dilemmas of identity.
 • październik 2015-; Hornoslezská vysoká škola obchodní v Ostravě. Wykłady z zakresu stosunków międzynarodowych (w języku czeskim).
 • kwiecień 2017; Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, Rumunia; Wydział Geografii i Historii. Cykl wykładów pt. Poland in Europe: dilemmas of identity.
 • maj 2018; Slezská univerzita v Opavě, Republika Czeska; Wydział Polityk Publicznych. Cykl wykładów pt. Polsko v Evropě. Identifikační dilemata.

Organizacje

 • Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Oddział w Warszawie – sekretarz (2002-2006); prezes (2006-2009); skarbnik (2009-2013)
 • International Political Science Association – członek (od 2002)
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – członek Rady Naukowej (2014-2015)
 • Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich – członek Komisji Rewizyjnej (od 2015)
 • Komisja PAN ds. Stosunków Polsko-Czeskich i Polsko-Słowackich – członek (od 2015)
 • Komitet Nauk Politycznych PAN – członek (od 2015)
 • Rada Naukowa studium doktoranckiego w obszarze Współczesna historia Europy Środkowej, działającego na Uniwersytecie Śląskim w Opawie (Republika Czeska) w ramach Wydziału Polityk Publicznych – członek (od 2017)