dr Joanna Zaucha

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Nauk Humanistycznych
ul Dewajtis 5, 01-815 Warszawa
j.zaucha@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Językoznawca i filozof, wykłada na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW. Jej pasją jest zgłębianie fenomenu mowy w różnych jego aspektach, w szczególności odkrywanie sensu wyrażeń i ich wzajemnych powiązań.

Prowadzone badania naukowe

Opis znaczenia wykładników kłamstwa, pomawiania i przeinaczania, szerzej – analiza leksyki i wypowiedzi pod kątem właściwości inferencyjnych i obecności elementu oceniającego.

Współpraca

Fundacja „Zarzewie” (zarzewie.blogspot.com), której celem jest prowadzenie, promowanie i finansowanie projektów – z dziedziny edukacji, kultury, sztuki i ochrony zdrowia – na rzecz otwartego, tolerancyjnego i zintegrowanego społeczeństwa, stwarzającego każdej osobie szanse na realizację jej potencjału.

Ostatnie opracowania naukowe i materiały edukacyjne

  • Zaucha J., 2019, Negatywna nieprzeźroczystość. O predykatach przesądzających fałsz implikowanego zdania, "Linguistica Copernicana" 16/2019.
  • Zaucha J.,  2019, Dziedziny pojęć asemantycznych a ‘fałsz’, Beiträge der Europäischen Slavistischen Linguistik (POLYSLAV 22). Die Welt der Slaven. Sammelbände/Сборники, s. 355-361.
  • Zaucha J., 2018, Mówienie niepoważne w świetle semantyki wybranych czasowników, [w:] Komizm historyczny II, red.  T. Korpysz, A. Krasowska, Warszawa, s. 11-22.
  • Zaucha J., 2017, Czy potrzebujemy "postprawdy"? Wyrażenie "postprawda" na tle głównych opozycji w podsystemie polskich wykładników fałszu, „Poradnik Językowy”, Tom: 748 Zeszyt: 9, s. 33-46.
  • Zaucha J., 2017, Gdzie jest prawda w półprawdzie? O właściwościach semantycznych rzeczownika "półprawda" [w:] Nieokreśloność i granice. Prace językoznawcze IFP UKSW, red. M. Danielewiczowa, K. Doboszyńska-Markiewicz, A. Wójcicka, Warszawa Wydawnictwo UKSW, s. 221-235.
  • Zaucha J., 2017, Jak dbać o głos? Materiały edukacyjne.

Oferta dla biznesu

  • Analiza tekstów pod kątem obecności elementu oceniającego i właściwości inferencyjnych;
  • Szkolenia i warsztaty dotyczące komunikowania się bez agresji;
  • Warsztaty z zakresu rozwoju osobistego oparte na pracy z głosem.

Doświadczenie zawodowe

Moje życie zawodowe od początku wiąże się z kształceniem akademickim. Najpierw jako doktorantka prowadziłam ćwiczenia i warsztaty dla studentów Wydziału Polonistyki UW i pracowników tej uczelni, a od uzyskania stopnia doktora w. 2011 r. wykładam na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dotąd opublikowałam 22 artykuły w czasopismach językoznawczych i serii "Bielańskie prace językoznawcze". W ramach pensum dydaktycznego prowadziłam wykłady, ćwiczenia kursowe, warsztaty specjalizacyjne (skoncentrowane na praktycznych umiejętnościach), a także seminaria poświęcone szczegółowym zagadnieniom lingwistycznym. Kierowałam przygotowaniem siedemnastu prac licencjackich. Efektem współpracy ze studentami jest diagnoza opisu słownikowego czasowników mówienia pt. „Czasowniki mówienia w opisie słownikowym. Diagnoza i perspektywy”. Obecnie pracuję nad monografią poświęconą wykładnikom fałszu w polszczyźnie.