Aleksandra Kulpa-Puczyńska

dr Aleksandra Kulpa-Puczyńska

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Nauk Pedagogicznych
ul. Wóycickiego 1/3, budynek nr 15
01-938 Warszawa
a.kulpa-puczynska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalistka w zakresie pedagogiki pracy (przygotowania do zatrudnienia oraz edukacyjnych i zawodowych wyzwań związanych z nietypowymi formami organizacji pracy), a także współpracy szkół z otoczeniem społeczno-gospodarczym; autorka publikacji naukowych.

Prowadzone badania naukowe

m.in. w obszarze pedagogiki pracy i pedagogiki młodzieży (młodzież w centrum zmiany społecznej), obejmujące następujące zagadnienia:

 • sytuację absolwentów szkół zawodowych i szkół wyższych na rynku pracy oraz zarządzanie karierą w warunkach zmiennego modelu zatrudnienia;
 • elastyczne formy organizacji pracy powiązane z nowymi stylami życia jednostek, także z nowymi oczekiwaniami dotyczącymi sposobów uczenia się;
 • przedsiębiorczość osób młodych w zróżnicowanej rzeczywistości szkolnej oraz zawodowej, w tym zmiany w strukturze motywacji przedsiębiorców;
 • przedsiębiorczość akademicką, szczególnie inicjatywy wspierające współpracę przyszłych pedagogów i nauczycieli z otoczeniem społeczno–gospodarczym.

Współpraca

głównie o charakterze naukowym i dydaktycznym:

 • związana z pracą na rzecz Wydziału Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, w tym z aktywnościami (debaty ekspertów, seminaria tematyczne, warsztaty i wykłady otwarte dla studentów, wizyty studyjne) realizowanymi w otoczeniu społeczno–gospodarczym Uczelni i przy wsparciu interesariuszy zewnętrznych, w ramach m.in.: 1. pełnionej funkcji (od 2014 r.) Wydziałowego Koordynatora ds. Współpracy z Pracodawcami oraz 2. zajęć prowadzonych metodą projektową - Wydziałowych spotkań z ekspertami rynku pracy (2016-2019), towarzyszących projektowi „Nowoczesny pedagog” Nr POWR.03.01.00-00-K423/16 realizowanemu na WNP UKSW. Informacja o projekcie: https://pedagogika.uksw.edu.pl/node/1592
 • współpraca z krajowymi szkołami średnimi (Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Dwujęzycznymi im. A. Mickiewicza w Piastowie, Katolickim Publicznym Liceum Ogólnokształcącym im. Bł. R. Archutowskiego w Warszawie) oraz zagranicznymi szkołami wyższymi w ramach międzynarodowego, innowacyjnego projektu WBNŚ i WNP UKSW KA 203-2018-003 Erasmus+ “The Unteachables” (2018-2020). Strona projektu: https://theunteachableserasmus.blogspot.com/ Ponadto, kooperacja naukowa m.in. z Polytechnic Institute of Bragança (PIB), Faculty of Education (Portugalia) oraz Universitat Politècnica de València (UPV), Faculty of Business Administration and Management (Hiszpania);
 • współpraca (do 2014 r.) z bydgoskimi przedsiębiorstwami – Działami Kadr (Bydgoskich Zakładów Elektromechanicznych "BELMA" S.A., Grupy TELE-FONIKA Kable S.A.) i instytucjami, m.in.: Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej przy WUP, Powiatowym Urzędem Pracy, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej, Urzędem Miasta Bydgoszczy.

Osiągnięcia

 • Wyróżnienie pracy doktorskiej w XIII edycji konkursu na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej organizowanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej (2011 r.);
 • Stypendium Marszałka Województwa Kujawsko - Pomorskiego w ramach projektu „Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów III edycja" dla naukowców, których prace badawcze dotyczyły spraw istotnych dla rozwoju województwa (w roku akad. 2010/2011). Informacja o badaniach:
  https://sites.google.com/site/olakulpaukw/home/badania
 • Realizatorka projektu badawczego promotorskiego (Grant MNiSW) Nr N N106 019236 pt.: Przygotowanie uczniów szkół zawodowych do elastycznych form zatrudnienia i organizacji pracy.

Oferta dla biznesu

 • projektowanie i prowadzenie badań w wyróżnionych (powyżej) obszarach, przygotowywanie raportów,
  materiałów edukacyjnych, programów szkoleń;
 • prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości dla pedagogów, nauczycieli - osób uczących się lub pracujących w zawodzie, budujących swoją karierę;
 • popularyzacja wiedzy (np. podczas debat) na temat właściwości elastycznych form organizacji pracy – istotnych dla pracowników i pracodawców.

Doświadczenie zawodowe

 • 01.10. 2014 – aktualnie – zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Nauk Pedagogicznych, Katedra Pedagogiki Społecznej i Pedagogiki Pracy, od 2016 r. Zakład Socjologii Edukacji;
 • Członkini Komitetu Programowego (2015 -2019) International Conference on Higher Education Advances (HEAd’) organizowanej przez Universitat Politècnica de València (UPV). Ponadto, uczestnictwo w pracach EDULEARN Scientific Advisory Board w ramach Annual International Conference on Education and New Learning Technologies (2017 i 2018 r.);
 • Praca w Komitecie Organizacyjnym (Publicity Co-Chair) 2nd International Conference on Higher Education Advances (HEAd’16) oraz współorganizacja ogólnopolskich konferencji naukowych (też z udziałem przedstawicieli sfery biznesu), z ramienia WNP UKSW m.in. V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu edukacji globalnej „Edukacja globalna wobec wyzwań zrównoważongo rozwoju” (2019 r.);
 • Udział w charakterze eksperta (np. podczas IV Seminarium Europejskiego: Unia „młodych”. Edukacja i rynek pracy w Unii Europejskiej zorganizowanego m.in. przez Katedrę Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH oraz Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej PECSA) i moderatora (np. sekcji “Entrepreneurship” oraz „Gamification” w ramach HEAd’15 i HEAd’17) w krajowych i zagranicznych konferencjach oraz seminariach z uczestnictwem przedstawicieli świata edukacji i pracy;
 • Wykładowca na studiach podyplomowych m.in. „Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa” (w projekcie o tym samym tytule); podczas zajęć - wykładów i ćwiczeń - Poradnictwo zawodowe a postawy prośrodowiskowe pracowników i pracodawców poszukiwanie odpowiedzi na przykładowe pytania: Jakie narzędzia w zakresie odpowiedzialnego biznesu stosują dzisiaj firmy, szczególnie z zakresu ekologicznej odpowiedzialności? Za pomocą jakich środków można podnieść poziom świadomości środowiskowej pracodawców i pracowników?
 • Członkini zespołów projektowych (m.in. opracowanie części kompendium i programów szkoleń; materiałów naukowych i dydaktycznych, raportów; projektowanie oraz prowadzenie badań, wykładów, warsztatów): „Innowacje w aktywizacji pracowników w grupie wiekowej 50+” (2013 r., Lider – Akademia Kultury Informacyjnej Sp. z o.o., Partner krajowy – UKSW); FSS/2014/HEI/W/0032 „Poradnictwo zawodowe otwarte na kształtowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa” (2015-2016); Nr POWR.03.01.00-00-K423/16 „Nowoczesny pedagog” (2016–2019); KA 203-2018-003 Erasmus+ „The Unteachables” (2018 - aktualnie), projektów które są lub były finansowane ze środków krajowych oraz środków innych państw;
 • Pełnomocnik Dziekana WNP ds. organizacji programów kształcenia przez profesorów z zagranicy w projekcie „Uniwersytet 2.0. Innowacyjna edukacja. Efektywne zarządzanie" (POWR.03.05.00-00-Z230/17), realizowanym w ramach III Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju” (od 2018 r.);
 • 2003 - 2014 - zatrudnienie na stanowisku asystenta w Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego (do 1.09.2005 r. w Akademii Bydgoskiej), Wydział Pedagogiki i Psychologii, Instytut Pedagogiki, Zakład Pedagogiki Pracy i Andragogiki; od 1.10.2011 r. na stanowisku adiunkta;
 • Sekretarz Redakcji Półrocznika „Szkoła–Zawód-Praca”, czasopisma naukowego wydawanego od 2010 r. przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy (pełnienie funkcji do 30.09.2014 r.);
 • Koordynator polski UNESCO/UNEVOC International Centre for Technical and Vocational Education and Training (2012-2014, siedziba UKW w Bydgoszczy), wspierającego państwa członkowskie m.in. poprzez rozwijanie dobrych praktyk w zakresie kształcenia dla rynku pracy i rozwoju umiejętności dla zatrudnienia.

Certyfikaty

 • Ukończone studia podyplomowe Menedżer Innowacji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Zarządzania i Finansów (2013);
 • Certyfikaty uczestnictwa (z referatami i/lub moderacją sekcji tematycznych) w międzynarodowych oraz ogólnopolskich konferencjach naukowych, a także wizytach studyjnych w instytucjach zagranicznych.

Organizacje

 • Członkini Zespołu Pedagogiki Młodzieży działającego przy Komitecie Nauk Pedagogicznych PAN (od 2016 r.);
 • Członkostwo w Polskim Towarzystwie Profesjologicznym (od 2012 r.).