Dr Natalia Kohtamäki

dr hab. Natalia Kohtamäki, prof. ucz.

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa

n.kohtamaki@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie prawa europejskiego. Zajmuje się badaniem integracji europejskiej w różnych sektorach rynku wewnętrznego, w szczególności w obszarze nadzoru finansowego.

Prowadzone badania naukowe

 • Europejski nadzór finansowy,
 • Europeizacja prawa administracyjnego,
 • Zarządzanie wielopoziomowe,
 • Teoretyczne modelowanie europejskiej przestrzeni administracyjnej.
 • Kierownik projektów finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki:
  - grant w konkursie Sonata 5: Legitymizacja demokratyczna i autonomia instytucjonalna agencji Unii Europejskiej,
  - grant w konkursie Harmonia 10: Wyzwania prawne innowacyjnych form zarządzania publicznego.

Współpraca

 • Współpraca z badaczami z Wydziałów Prawa Uniwersytetów w Bonn, Jenie i Helsinkach.
 • Wspólny projekt badawczy (finansowany w ramach grantu NCN) z ekspertami z Wydziału Prawa Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie i Instytutu Europejskiego London School of Economics and Political Science.

Osiągnięcia

 • Stypendystka prestiżowych niemieckich fundacji Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft (pol. Fundacja na Rzecz Nauki Niemieckiej) i Stiftung „Geld und Währung” (pol. Fundacja „Pieniądz i Waluta”).
 • Kierowała/kieruje projektami badawczymi finansowanymi przez takie instytucje, jak:
  • Narodowe Centrum Nauki w Krakowie,
  • Instytut Publicznego Prawa Porównawczego i Prawa Międzynarodowego im. Maxa Plancka w Heidelbergu,
  • Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej, (DAAD)/Perspektive Osteuropa Passau.

Publikacje w języku niemieckim i angielskim w renomowanych wydawnictwach europejskich (m.in. Mohr Siebeck Tübingen, Peter Lang Berlin).

Oferta dla biznesu

Ekspertyzy z zakresu:

 • europejskiego nadzoru finansowego (ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru bankowego),
 • stanowienia prawa w Unii Europejskiej w ramach tzw. procedury komitologicznej (ze szczególnym uwzględnieniem rynku finansowego i tzw. hybrydyzacji unijnych instrumentów normatywnych),
 • ewolucji innowacyjnych form zarządzania publicznego (m.in. digitalizacja zarządzania publicznego, skandynawskie modele administracji publicznej, wielopoziomowość europejskiego systemu administracyjnego, europeizacja administracji publicznej, m.in. w zakresie polityki azylowej).

Wsparcie interesariuszy prywatnych

 • (np. przedsiębiorstw z różnych obszarów rynku wewnętrznego) w tworzeniu regulacji sektorowej (rynek żywnościowy, farmaceutyczny, finansowy) w ramach systemu agencyjnego UE.

Doświadczenie zawodowe

 • Analityk w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych w Warszawie [2008-2009] i międzynarodowym kolegium zrzeszającym prawników i ekonomistów „Global Financial Markets”, działającym w ramach współpracy Wydziałów Prawa Uniwersytetów w Jenie, Halle i Frankfurcie nad Menem (RFN) [2009-2011].
 • Od 2012 adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Certyfikaty

 • Interdyscyplinarne studia doktoranckie na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Jenie (z zakresu prawa i ekonomii);
 • Program stażowy Niemieckiego Bundestagu (Internationales Parlaments-Stipendium);
 • Program szkoleniowy organizowany przez berlińskie uczelnie (Wolny Uniwersytet i Uniwersytet Humboldtów) we współpracy z niemieckimi fundacjami politycznymi (m.in. Fundacją im. Konrada Adenauera i Fundacją im. Friedricha Eberta) – kilkanaście szkoleń, m.in. z zakresu negocjacji międzynarodowych, komunikacji miedzykulturowej, zarządzania w korporacjach transnarodowych;
 • Prawnoporównawcze studia podyplomowe na Wydziale Prawa Reńskiego Uniwersytetu Friedricha Wilhelma w Bonn;
 • Szkoła Prawa Niemieckiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego (organizowana we współpracy z Niemiecką Centralą Wymiany Akademickiej, DAAD).