dr inż. Bartłomiej Macherzyński

dr inż. Bartłomiej Macherzyński

rozpocznij współpracę
Kontakt

Wydział Biologii i Nauk o Środowisku

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
b.macherzynski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Naukowiec specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących inżynierii środowiska w tym fermentacją metanową osadów ściekowych z uwzględnieniem przemian mikrozanieczyszczeń.

Prowadzone badania naukowe

Unieszkodliwianie i recykling odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych. Oczyszczanie ścieków przemysłowych. Uzdatnianie wód. Biohydrometalurgia. Bioremediacja gruntów. Ekotoksykologia.

Współpraca

ArcelorMittal Warszawa Sp. z o.o., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Polska Izba Biomasy, Wastech Recycling Sp. z o.o., MPWiK m.st. Warszawy, Grupa Lotos S.A., Arcadis Sp. z o.o., Veolia Energia Polska S. A., WFOŚiGW, RDOŚ Warszawa, IOŚ, ARW Baltic, Politechnika Warszawska.

Osiągnięcia

Nagrody

listopad 2017 Nagroda Rektora Politechniki Częstochowskiej zespołowa III stopnia za opublikowanie cyklu publikacji.
styczeń 2017 Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy za najlepszą pracę inżynierską, licencjacką, magisterską lub doktorską związaną z promocją Częstochowy w kategorii: praca doktorska,

Oferta dla biznesu

 • Stabilizacja przemysłowych odpadów niebezpiecznych z możliwością ich ponownego wykorzystania np. w budownictwie;
 • Immobilizacja składników niebezpiecznych i materiałów aktywnych na nośnikach;
 • Odzysk surowców i związków z odpadów oraz osadów ściekowych;
 • Rekultywacja terenów zdegradowanych;
 • Badania biodegradacji, przygotowanie i nadzór nad pracami bioremediacyjnymi;
 • Analiza termiczna materiałów;
 • Eliminacja składników niebezpiecznych ze ścieków przemysłowych (np. antybiotyki, pestycydy, metale ciężkie);
 • Analizy fizyko-chemiczne, mikrobiologiczne, biologiczne i ekotoksykologiczne (woda, ścieki, odpady, produkty);
 • Ekspertyzy techniczne i studialne w zakresie inżynierii środowiska.

Doświadczenie zawodowe

od 10.2017

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Wydział Biologii i Nauk o Środowisku, Katedra Inżynierii Środowiska, adiunkt.

Prowadzenie zajęć ze studentami z przedmiotów: Sieci i instalacje sanitarne, Organizacja robót instalacyjnych, Systemy instalacyjne w budownictwie, Technologia wody i ścieków, Ergonomia i BHP.

03.2017 - 09.2017

Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza z siedzibą w Gliwicach, asystent działu agrochemicznej obsługi rolnictwa.

Organizowanie i pobieranie próbek gleb i roślin w gospodarstwach rolnych, opracowywanie zaleceń nawozowych i prowadzenie doradztwa indywidualnego w gospodarstwach rolnych oraz współpraca z urzędami administracji terenowej.

10.2010 - 09.2015 -

Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii, Katedra Chemii, Technologii Wody i Ścieków, studia doktoranckie.

Prowadzenie zajęć laboratoryjnych ze studentami. Zajęcia laboratoryjne dotyczyły między innymi takich zagadnień jak oczyszczania ścieków na złożach biologicznych, osadem czynnym i usuwania związków biogennych ze ścieków oraz oczyszczania wody w procesie koagulacji, sedymentacji, sorpcji na węglu aktywnym, filtracji, zmiękczania oraz wymiany jonowej.

10.2009-12.2009

„SANIMET” – Krzysztof Grzywacz, majster budowy.

Firma ta specjalizuje się w robotach instalacyjno–inżynieryjnych w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej, gazowej i innych rurociągów przesyłowych, oraz pozostałej infrastruktury towarzyszącej. Sieci wykonywane są zarówno w technologiach tradycyjnych, jak i metodami bezwykopowymi tj. przeciski, przewierty, mikrotunelingi.

Certyfikaty

 • Szkolenie i kursy specjalistyczne dotyczące: pozyskiwanie środków na finansowanie badań, ochrony własności intelektualnej oraz komercjalizacji własności intelektualnej, zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, finansowania nauki i ochrony własności intelektualnej.
 • Certyfikat szkolenia e-learningowa pt. „Korupcja w biznesie”,
 • Certyfikat Audytora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania,
 • Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy.
 • Certificate the TÜV NORD Polska Sp z o.o. Internal auditor of the integrated management system in accordance with ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 and PN-N-18001:2004.

Organizacje

 • Członek komitetu organizacyjnego VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji”.
 • Członek komitetu naukowego II edycji konferencji „Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki”.
 • Członek Rady Programowej Forum Naukowego „Przyszłość dla Biznesu – Biznes dla Przyszłości”.