dr Agnieszka Piskorz-Ryń

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Prawa i Administracji

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
a.piskorz.ryn@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Zajmuje się prawem administracyjnym, szczególnie prawem informacyjnym, w tym dostępem do informacji publicznej i ponownym wykorzystywaniem informacji sektora publicznego.

Prowadzone badania naukowe

 • Europeizacja administracji publicznej Badanie realizowane we współpracy z Uniwersytetem w Osnabrück w latach 2007-2009. Podmiot odpowiedzialny Katedra Prawa Administracyjnego WPiA UKSW, grant badawczy z Fundacji Humboldta
 • Główne problemy prawa do informacji w świetle prawa i standardów międzynarodowych, europejskich i wybranych państw Unii Europejskiej projekt badawczy finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, podmiot odpowiedzialny INP PAN, czerwca 2011- czerwca 2014 r., pod kierunkiem prof. dr. hab. Teresy Górzyńskiej, a później dr Grzegorza Sibigi
 • Model regulacji jawności i jej ograniczeń w demokratycznym państwie prawnym, projekt badawczy, finansowany z NCBiR podmiot odpowiedzialny UKSW, pod kierunkiem prof. dr hab. Grażyny Szpor.

Współpraca

 • Stabilizacja przemysłowych odpadów niebezpiecznych z możliwością ich ponownego wykorzystania np. w budownictwie;
 • Diagnoza barier technologiczno-prawnych w zakresie informatyzacji lokalnej i regionalnej administracji samorządowej i ich wpływ na zdolność wykonywania zadań publicznych oraz rekomendacje rozwiązań prawnych i technologicznych,dr hab. Grażyna Szpor, dr inż. Kajetan Wojsyk, dr Dominik Batorski, mgr Kazimierz Schmidt, mgr Dorota Chromicka, dr Agnieszka Piskorz-Ryń, dr Grzegorz Sibiga, podmiot odpowiedzialny FRDL, dla MSWiA czerwiec 2008 r.;
 • Opinia prawnawsprawie projektu ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z dnia 24 sierpnia 2008 r., dla Ministra Nauki, sierpień 2008 r., współautorstwo;
 • Opinia prawna na temat rządowego projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych (druk sejmowy nr 1997), dlaBiura Studiów i Ekspertyz Kancelarii Sejmu, styczeń 2010 r., współautorstwo z dr G. Sibiga;
 • Opinia prawnaw sprawie art. 117 § 3 projektu ustawy Kodeks Wyborczy (druk sejmowy 1568)” dla Fundacji im. Stefana Batorego, czerwiec 2010;
 • Opinia prawna model dostępu do informacji publicznej, P. Fajgielski, A. Młynarska-Sobaczewska, A. Piskorz-Ryń, G. Sibigapodmiot odpowiedzialny INP PAN, dla MAiC, lipca 2013 r.;
 • Opinia na temat założeń projektu ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, dla MCpaździernik 2015, w ramach projektu MRJ;
 • Opinia prawnadotycząca ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznegosporządzona na potrzeby Zespołu ds. informacji publicznej i informacji sektora publicznego, styczeń 2016 r.

Doświadczenie zawodowe

od 09.2004 adiunkt WPiA UKSW