Polityka prywatności

Polityka Prywatności aplikacji webowej oraz aplikacji mobilnej „Science 2 Business” (dalej: Aplikacji)

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka Prywatności (zwana dalej „Polityką Prywatności”) określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej portalu „Science 2 Business” (zwanej dalej „Aplikacją”) przez Fundację Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z siedzibą w Warszawie, 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5 (zwana dalej „Administratorem”).
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, posiadająca konto użytkownika na portalu „Science 2 Business” (zwane dalej „Kontem Użytkownika”) i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika następuje z chwilą zalogowania się w Aplikacji.
 5. Korzystając z Aplikacji Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

2. Zbieranie danych osobowych

 1. Dodawanie i edycja danych osobowych możliwa jest przez Konto Użytkownika.
 2. Do danych osobowych należą: imię i nazwisko, adres e-mail.
 3. Podanie tych danych przez Użytkownika jest dobrowolne.
 4. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej realizacji niektórych funkcji Aplikacji.
 5. Dane te mogą być potrzebne do kontaktowania się Użytkownika z Administratorem.

3. Dane zbierane automatycznie

 1. Administrator nie zbiera bez zgody Użytkownika danych osobowych, a wyłącznie dane nie posiadające takiego przymiotu, w szczególności dane demograficzne i dane dotyczące użytkowania Aplikacji. Zbieranie danych opisanych w zdaniu poprzednim odbywa się automatycznie.
 2. Dane zbierane automatycznie nie umożliwiają jednoznacznej identyfikacji Użytkownika.
 3. Dane zbierane automatycznie mogą służyć Administratorowi do poprawy jakości świadczonych usług, w szczególności w przypadku wystąpienia błędu Aplikacji. W sytuacji opisanej powyżej, dane zbierane automatycznie będą dotyczyły błędu Aplikacji, w tym stanu urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu, identyfikacji urządzenia mobilnego Użytkownika, fizycznej lokalizacji urządzenia mobilnego Użytkownika w chwili wystąpienia błędu.
 4. Nie ma możliwości zmiany bądź usunięcia danych zbieranych automatycznie.

4. Prawa i obowiązki Administratora

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika z zachowaniem wymogów:
 2. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych
 3. Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 4. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych.
 5. Administrator gwarantuje zapewnienie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim, lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 6. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem strony internetowej projektu. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
 8. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nim umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.

5. Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narządzi dostępnych w Koncie Użytkownika.
 3. W przypadku trwałego usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, koniecznych do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji, Użytkownik utraci możliwość korzystania z tych usług.