Inwentaryzacja owadów na obszarze bezpośredniego oddziaływania systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów

Inwentaryzacja owadów na obszarze bezpośredniego oddziaływania systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów

Odbiorcy
Klucze
Autor

Prowadzone badania na obszarze międzywała warszawskiego odcinka Wisły pozwoliły na stwierdzenie występowania określonych gatunków owadów (m. in. ważek, motyli czy biedronek).

Cel projektu/badań

Inwentaryzacja owadów międzywala Wisły na odcinku warszawskim

Metoda badawcza

czerpak entomologiczny, siatka na motyle, parasol entomologiczny, bezpośrednia obserwacja

Historia realizacji

Inwentaryzacja była jednym z zadań opracowania „Inwentaryzacja, ocena i koncepcja modernizacji elementów systemu biernej ochrony przeciwpowodziowej Warszawy od strony rzeki Wisły i jej dopływów” przygotowanego przez Specjalistyczną Pracownię Projektową „WAGA-BART” Zbigniew Bartosik na zlecenie Miasta Stołecznego Warszawa. Badania prowadzono podczas 19 wyjść w teren w okresie 29.06.2016 – 27.07.2017.

Efekt realizacji

W wyniku przeprowadzonej inwentaryzacji, na obszarze międzywala warszawskiego odcinka Wisły stwierdzono między innymi dziewięć gatunków ważek, w tym dwa podlegające ochronie prawnej (gadziogłówka żółtonoga i trzepla zielona), pięć gatunków motyli z rodziny modraszkowatych, jak również kilka gatunków rzadko spotykanych chrząszczy z rodziny biedronkowatych (Scymnusinterruptus, S. limbatus, Nephusredtenbacheri).