Metale krytyczne

Uwalnianie metali krytycznych z opadów paleniskowych z wykorzystaniem procesu bioługowania

Odbiorcy
Klucze
Autorzy

Wpływu różnych wariantów bioługowania na efektywność usuwania wybranych metali krytycznych z popiołów będących produktem ubocznym termicznego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów komunalnych.

Cel projektu

Celem badań było określenie wpływu różnych wariantów procesu bioługowania na efektywność usuwania wybranych metali krytycznych: rod, kadm, ind, niob, chrom z popiołów będących produktem ubocznym termicznego przetwarzania osadów ściekowych i odpadów komunalnych.

Metoda badawcza

Badanie zawartości metali krytycznych w odpadach, roztworach ługujących, badania stężenia siarczanów, badania mikrobiologiczne roztworów ługujących.

Historia realizacji

Badania były realizowane na Wydziale Biologii i Nauk o Środowisku Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ramach prac przygotowawczych do projektu wdrożeniowego.

Efekt realizacji

W ramach prac opracowano różne warianty hodowli ługujących umożliwiającej eliminacje ponad 90 % rodu, kadmu, niobu, pond 60% indu i 50% chromu. Badania mogą posłużyć do przygotowania prototypu instalacji pilotażowej.

Informacje o osiągniętych innowacjach

Możliwe do osiągnięcia innowacje to odzyskiwanie metali krytycznych z odpadów paleniskowych z wykorzystaniem procesów mikrobiologicznych.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Metale krytyczne to metale takie których zasoby są ograniczone, a zapotrzebowanie na nie rośnie ze względu na intensywny rozwój przemysłu i nowych technologii. Metoda bioługowania daje obiecujące rezultaty i może stać się ważnym procesem pozyskiwania metali krytycznych.