Prawo

System kształcenia prawników a działalność związana ze zwalczaniem przestępczości i pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwami

Odbiorcy
Klucze
Autorzy

Badanie modeli kształcenia prawników (w Polsce i w wybranych krajach Europy) i określenie, w jaki sposób dany model wpływa na kształtowanie się etosu zawodów prawniczych.

Cel projektu/badań

Zbadanie dotychczasowych modeli kształcenia prawników (w Polsce i w wybranych krajach Europy) i określenie, w jaki sposób dany system kształcenia, w tym przekazywane treści, stosowane metody dydaktyczne i sposoby ewaluacji, wpływają na kształtowanie się etosu zawodów prawniczych związanych w szczególności z zwalczaniem przestępczości oraz pomocą ofiarom przestępstw. Zadanie ma na celu wskazanie wpływu systemu kształcenia prawników na działalność związaną ze zwalczaniem przestępczości, sprawowaniem wymiaru sprawiedliwości i pomocą pokrzywdzonym przestępstwami. Przeprowadzone badania mają pomóc w rozpoznaniu obszarów, w których można wesprzeć proces kształcenia, w tym kształtowania określonych postaw prawników, by skuteczniej działali na rzecz jednostki i dobra wspólnego.

Metoda badawcza

Metoda dogmatyczna (analiza rozwiązań prawnych) Analiza orzecznictwa Metoda prawnoporównawcza (analiza systemów kształcenia prawników w wybranych państwach Europy) Badania empiryczne:

  • badanie kwestionariuszowe studentów prawa
  • badanie panelowe wykładowców na kierunku prawo w szkołach wyższych w Polsce.

Historia realizacji

W ramach zadania przeprowadzone zostaną dwa rodzaje działań. Po pierwsze, zostaną przeprowadzone analizy teoretyczne, w tym prawnoporównawcze w zakresie istniejących modeli kształcenia prawników. Badania uwzględnią także zmiany związane z systemem nauczania prawa. Chodzi tu nie tylko o poziom akademicki, ale także o to, jak wygląda doskonalenie zawodowe w zawodach prawniczych. Celem tego działania ma być wskazanie możliwych rozwiązań i ścieżek kształcenia prawników, a także wpływu określonego modelu kształcenia na działalność prawników w sferze zawodowej i społecznej. Po drugie, zostaną przeprowadzone badania socjologicznych studentów wydziałów prawa. Ich celem będzie poznanie motywacji danych osób co do podjętej ścieżki kształcenia, a także określenie, na ile określone postawy i przekonania, mają wpływ na wybór określonego zawodu prawniczego. Badanie obejmie także osoby nauczające prawa i to w dwóch wymiarach, po pierwsze, ze względu na pytanie, dlaczego wybrali daną ścieżkę zawodową, a po drugie, odnośnie do ich obserwacji związanej z doświadczeniem w kształceniu prawników. Szczególny nacisk zostanie położony na pytanie o kształtowanie/możliwość kształtowania określonych postaw wśród prawników. Wyniki badań posłużą do oceny, na ile określone przygotowanie prawnika do wykonywania zawodu wpływa na walkę z przestępczością, pomoc pokrzywdzonym oraz sprawowanie wymiaru sprawiedliwości.

Efekt realizacji

Przedstawienie aktualnego modelu kształcenia prawników i sformułowanie wniosków de lege ferenda odnośnie do tego modelu; wskazanie założeń dotyczących stworzenia systemu kształcenia prawników, by mogli oni realizować zadania związane z walką z przestępczością (zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego) oraz pomocą osobom pokrzywdzonym przestępstwami.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Prowadzone badania mogą przyczynić się do wprowadzenia zmian w prawie dotyczącym ścieżek kształcenia w zawodach prawniczych.