Konstruowanie roli i tożsamości Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych

Konstruowanie roli i tożsamości Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych

Kontakt

INSTYTUT POLITOLOGII UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
a.skolimowska@uksw.edu.pl

Odbiorcy
Klucze
Autor

Projekt odnosi się do analizy postrzegania Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej I znaczenia owego postrzegania na jej sposób konstruowania narracji na temat roli UE w przestrzeni międzynarodowej.

2018 – Główny wykonawca w projekcie, kierownik merytoryczny w projekcie Konstruowanie roli i tożsamości Unii Europejskiej w stosunkach międzynarodowych,  UmoBMNHiS-28/18 projekt realizowany w ramach środków przewidzianych dla młodych naukowców Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, MNiSW.

Cel projektu

Celem pracy będzie analiza sposobu postrzegania Unii Europejskiej w wybranych państwach/regionach świata. Postrzeganie definiowane będzie tutaj jako:

 • dyskursywne kształtowanie obrazu Unii Europejskiej (wypowiedzi przedstawicieli elit politycznych, obraz UE w lokalnych mediach, think-tankach, społeczeństwie obywatelskim)
 • artykułowanie oczekiwań wobec jej roli w regionie (podobnie w wypowiedziach przedstawicieli elit politycznych, obraz UE w lokalnych mediach, think-tankach, społeczeństwie obywatelskim);
 • recepcja normatywnej tożsamości UE w stosunkach międzynarodowych – czy państwa trzecie uznają tę rolę, czy uważają ją za oczekiwany element europejskiej tożsamości w stosunkach międzynarodowych czy raczej artykułują inną narrację wobec UE

Metoda badawcza

Badanie osadzone zostało w konstruktywistycznej perspektywie stosunków międzynarodowych. W jej ramach zakłada się, że rzeczywistość społeczna jest wytworem społecznych interakcji. Sposób postrzegania aktorów tej rzeczywistości, ich role i tożsamości kształtowane są z jednej strony przez czynniki wewnętrzne (kultura polityczna, oczekiwania aktorów, dyskurs na temat ról), ale także stanowione są przez czynniki zewnętrzne. Była to analiza dyskursu w odniesieniu do:

 • analiza studiów przypadku w odniesieniu do wybranych państw/regionów świata; (Rosja, USA, Indie, Daleki Wschód, państwa Partnerstwa schodniego, Bałkany Zachodnie, Afryka)
 •  analiza dyskursu (publicznego, medialnego, naukowego);
 • analiza dokumentów

Opis realizacji projektu

Badanie posiadało następujące etapy: 

 1. Organizacja seminarium eksperckiego pt. Shared Vision, Common Action’: Global Strategy for European Foreign and Security Policyprojekt realizowany we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera w Polsce, FKA/91.1/2015;
 2. Powołanie międzynarodowego zespołu badawczego
 3. Przygotowanie analiz cząstkowych;
 4. Rozpoczęcie prac redakcyjnych nad monografią.
 5. Publikacja monografii.

Efekt realizacji

Efektem realizacji projektu jest monografia naukowa pt.  A. Skolimowska (ed.), Perceptions of the European Union’s identity in international relations, Routledge, London-New York 2019, ss. 230 (strona wydawnictwa).