Funkcje gminnych rad seniorów

Odbiorcy
Klucze
Autor

Projekt z zakresu prawa administracyjnego, mający na celu wskazanie prawnych i poza prawnych funkcji gminnych rad seniorów.

Cel projektu/badań

Wykazanie prawnych i pozaprawnych funkcji gminnych rad seniorów.

Metoda badawcza

Dogmatyczna, emipiryczna

Historia realizacji

Działalność statutowa UKSW

Efekt realizacji

Scharakteryzowano prawne i pozaprawne funkcje gminnych rad seniorów.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Poznano nowe pozaprawne funkcje gminnych rad seniorów – postulaty de lege ferenda dla ustawodawcy.