dr Kinga Krawiecka

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Nauk Pedagogicznych

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
k.krawiecka@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Pedagog specjalny w zakresie pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną. Korzysta z narzędzi plastycznych i teatralnych w działalności edukacyjno-terapeutycznej.

Prowadzone badania naukowe

Działalność artystyczna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i studentów. Twórczość codzienna. Warstwa semantyczna, formalna i aksjologiczna w plastyce. Realizm intelektualny i realizm wizualny w rysunku osób z niepełnosprawnością intelektualną. Znak graficzny w rysunku.

Współpraca

 • Rotonde vzw Brasschaat ,Belgium – „Celebrating with Our Talents” - the project “Empowerment Through Arts for Disabled People”
 • Asociatia Tinerilor Europeni Calarasi, Romania – the project “Empowerment Through Arts for Disabled People”
 • Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym „Koło” w Gdańsku
 • TOMORROW serious games & e-learning – współpraca w projekcie realizowanym z Działania 8.3., 8 Osi Priorytetowej: „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • Stowarzyszenie AVSI – współpraca w projekcie realizowanym z Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”
 • Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 im. Stefana Kisielewskiego w Warszawie
 • Zespół Szkół Specjalnych nr 90 w Warszawie
 • Stołeczne Centrum Edukacji Kulturalnej w Warszawie
 • Przedszkole „Kubuś Puchatek” w Grodzisku Mazowieckim
 • Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko”
 • Parafia pw. Najczystszego Serca Maryi w Warszawie

Osiągnięcia

Stworzenie autorskiego programu warsztatów teatralnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną, który został wdrożony do Międzynarodowego Projektu „Wzmacnianie osób niepełnosprawnych poprzez sztukę”, Belgia, Włochy, Rumunia, Polska, 2008 – 2010.

Nadzór ekspercki nad procesem opracowywania materiałów szkoleniowych „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”, wdrożonych do szkolenia 2 000 osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Stworzenie i wyposażenie nowoczesnej Pracowni Arteterapii (Zajęć Artystycznych) na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w ramach Budżetu na Realizację Strategii Uczelni, 22.04.2015 r. - 30.11.2015 r.

Stworzenie i wyposażenie nowoczesnej Pracowni Dydaktyki i Rehabilitacji Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW w ramach Budżetu na Realizację Strategii Uczelni, 22.04.2015 r. - 30.11.2015 r.

Artystyczna Książka Edukacyjna/Polisensoryczna – narzędzie dydaktyczne do prowadzenia zajęć dydaktycznych w zakresie plastyki, do prowadzenia zajęć zintegrowanych oraz zajęć polisensorycznych dla dzieci w wieku przedszkolnym oraz dla dzieci i uczniów z niepełnosprawnością intelektualną i z autyzmem. Studenci oraz absolwenci WNP UKSW prowadzą powyższe zajęcia z wykorzystaniem Artystycznej Książki Edukacyjnej.

Planszowa Gra Dydaktyczna – narzędzie dydaktyczne do prowadzenia zajęć aktywizujących oraz zajęć rozwijających kreatywność uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Studenci WNP UKSW prowadzą powyższe zajęcia w szkole specjalnej.

Cykliczne działania na rzecz inkluzji edukacyjnej i społecznej dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Organizacja i prowadzenie zajęć specjalistycznych, warsztatów artystycznych i wydarzeń animacyjnych w warszawskich szkołach specjalnych, w szkołach z oddziałami integracyjnymi oraz na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW. Działania opierają się na fundamencie integrowania środowiska lokalnego osób z niepełnosprawnością intelektualną, szkolnego i akademickiego.

Organizacja 20 wystaw uczniowskich i studenckich dzieł malarskich, rysunkowych, przestrzennych i dekoracyjnych w warszawskich szkołach specjalnych, w szkołach z oddziałami integracyjnymi, w warszawskiej galerii sztuki oraz na Wydziale Nauk Pedagogicznych UKSW.

Przygotowanie reżyserskie i wystawienie kilkunastu spektakli teatralnych, w tym przedstawień pacynkowych.

Wyróżnienie działalności naukowo-badawczej: „Mazowieckie Stypendium Doktoranckie” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet II Wzmocnienie Rozwoju Zasobów Ludzkich w Regionach, Działanie 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy przyznane przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, 2009 r.

Medal Komisji Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, 2016 r.

Brązowy Krzyż Zasługi, 2018 r.

Oferta dla biznesu

 • Działalność edukacyjna, rewalidacyjna i rehabilitacyjna z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz z niepełnosprawnością wielozakresową.
 • Działalność terapeutyczna poprzez plastykę, taniec, teatr i elementy dramy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i wielozakresową.
 • Działalność artystyczna i rozwijanie kreatywności dzieci, młodzieży i osób dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym oraz z niepełnosprawnością wielozakresową.
 • Twórczość i odtwórczość osób z niepełnosprawnością intelektualną i studentów w zakresie plastyki , teatru i dramy.
 • Warstwa semantyczna, formalna i aksjologiczna w działaniach plastycznych osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz studentów.

Doświadczenie zawodowe

od 2008 adiunkt na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2008 - 2010 instruktor zajęć teatralnych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Bemowskim Centrum Kultury w Warszawie
2007 - 2009 asystent w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa
2006 - 2008 terapeuta zajęciowy w zakresie teatru i tańca w Środowiskowym Domu Samopomocy w Warszawie
2004 - 2008 terapeuta zajęciowy w zakresie teatru w Fundacji „Pomocna Dłoń” w Warszawie

Certyfikaty

Certyfikat za prowadzenie warsztatów teatralnych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną z Polski, Belgii, Włoch i Rumunii w ramach Międzynarodowego Projektu „Wzmacnianie osób niepełnosprawnych poprzez sztukę” wspieranego przez Program Grundtvig „Uczenie się przez całe życie”, Warszawa 2009. Projekt został uwieńczony spektaklem teatralnym Miejsce Innego, Gdańsk 2010.

Certificate of Enthusiastic Presence at “Celebrating with our talents”, the project Empowerment Through Arts for Disabled People, Belgium 2009.

Certificate of Attendance at the meeting in Romania – Calarasi, the project Empowerment Through Arts for Disabled People, Romania 2010.

Certificate of Attendance at the meeting of the Grundtvig Partnership Empowerment Through Arts for Disabled People, Poland 2010.

Certyfikat uczestnictwa w Światowym Kongresie Naukowym Juliana Aleksandrowicza, Uniwersytet Jagielloński, Kraków 2008.

Certyfikaty uczestnictwa w wielu międzynarodowych i ogólnopolskich sympozjach, konferencjach naukowych i warsztatach twórczych poświęconych edukacji, terapii, wsparciu i aktywności artystycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Organizacje

 • Członkini Polskiego Towarzystwa Pedagogów Specjalnych
 • Członkini Zespołu eksperckiego do opracowania materiałów szkoleniowych pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych w Warszawie”, 2012 – 2013