dr Monika Bukacińska

dr Monika Bukacińska

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Ekologii i Bioetyki UKSW
Wydział Filozofii Chrześciajńskiej
ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa (budynek nr 23)
e- mail: m.bukacinska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Ekspert w dziedzinie ekologii populacyjnej, behawioralnej i ewolucyjnej ptaków wodnych i błotnych, ich ochrony i występowania.

Prowadzone badania naukowe

 • Breeding behaviour and mating strategies in a colony of Common Gull at Vistula River using DNA-fingerprinting;
 • Wpływ nasilenia drapieżnictwa i siedliska gniazdowania na zależności między wielkością terytorium, poziomem agresji i sukcesem lęgowym u mewy pospolitej;
 • Krótko- i długoterminowe  konsekwencje zwiększonych inwestycji  rodzicielskich na etapie składania wysiadywania jaj u mewy pospolitej (Laruscanus);
 • Proximate and ultimate causes of extra-pair fertilization in Common Gulls (Laruscanus): DNA-fingerprinting analyses;
 • Proximate and ultimate causes of extra-pair fertilization in Common Gulls (Laruscanus): DNA-fingerprinting analyses – continuation;
 • Family sex ratio and reproductive strategies in Common Gulls in an unstable environment: a role of parental condition and food availability;
 • Bezpośrednie i ewolucyjne przyczyny adopcji piskląt w koloniach mewy pospolitej (Laruscanus): obserwacje behawioralne, eksperymenty i  analizy genetyczne;
 • Ochrona awifauny wysp środkowej Wisły;
 • Utrwalanie efektów czynnej ochrony zagrożonych gatunków ptaków na środkowej Wiśle;
 • Uwarunkowania proporcji płci w lęgach mew Lari: znaczenie dymorfizmu wielkości związanego z płcią, środowiska życia i kondycji rodziców;
 • Czynna ochrona zagrożonych gatunków awifauny wysp na obszarze OSOP Dolina Środkowej Wisły.

Współpraca

 • Uniwersytet w Bonn, Niemcy;
 • Association for Study Animal Behaviour;
 • International Society for Behavioural Ecology;
 • British Ornitological Society;
 • Cooper Ornithological Society;
 • American Ornithologists Union.

Oferta dla biznesu

Badania nad występowaniem, zachowaniami rozrodczymi, rozwojem i ochroną ptaków wodnych i błotnych (mew i rybitw).

Organizacje

 • członek Association for Study Animal Behaviour;
 • członek International Society for Behavioural Ecology;
 • członek British Ornitological Society;
 • członek American Ornithologists Union;
 • członek Cooper Ornithological Society.