mgr lic. Igor Kilanowski

mgr lic. Igor Kilanowski

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Wydział Prawa Kanonicznego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5,
01-815 Warszawa
i.kilanowski@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Działacz społeczny, doktorant zainteresowany prawem wyznaniowym, międzynarodowym i prawem kanonicznym Kościoła katolickiego i Kościoła Anglii oraz prawem o szkolnictwie wyższym i nauce.

Prowadzone badania naukowe

Pozycja prawna Kościoła narodowego – Kościół Anglikański. Dialog ekumeniczny. Katolickie szkolnictwo wyższe.

Współpraca

Pontificia Universita Gregoriana Roma; Anglican Center, Rome; Church of England in Poland;University of Oxford; West London University; King’s Collage; Samorząd Doktorantów UKSW; Samorząd Studentów UKSW; Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Krajowa Reprezentacja Doktorantów; Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula iuris

Osiągnięcia

 • Stypendium doktoranckie;
 • Stypendium projakościowe;
 • Stypendium dla najlepszych doktorantów;
 • Stypendium w ramach programu Santander Universidades.

Oferta dla biznesu

Badania dotyczą w szczególności pozycji prawnej kościoła narodowego jakim jest Kościół Anglii działający głównie w Wielkiej Brytanii. Są to badania podstawowe. Obok głównego nurtu zainteresowań badawczych mgr Igor Kilanowski podejmuje zagadnienia z zakresu prawa wyznaniowego i międzynarodowego opisując rzeczywistość kościołów i innych związków wyznaniowych. Równolegle zainteresowania naukowe dotyczą prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, co skutkuje reprezentacją podmiotów sektora akademickiego w organach kolegialnych Uniwersytetu oraz na gruncie krajowym. Nowe regulacje w tym zakresie badacz przenosi na grunt prawa kanonicznego obejmującego wiele aspektów funkcjonowania katolickiego szkolnictwa wyższego i prowadzenia badań w „świętych dyscyplinach”. Wyniki badań, szczególnie w zakresie kościelnego prawa małżeńskiego i rodzinnego stanowiące szczególnie zainteresowanie badacze są implementowane poprzez prowadzenie działalności w zakresie spraw o orzeczenie nieważności małżeństwa przed trybunałami kościelnymi oraz obsługę prawną (także w zakresie prawa świeckiego) kościelnych osób prawnych np. parafii.

Doświadczenie zawodowe

od 08.2018 Biuro Polityki Naukowej i Analiz Strategicznych UKSW
01.2018 - 12.2018 Członek Komisji Rewizyjnej Krajowej Reprezentacji Doktorantów
od 07.2018 Ekspert Zespołu ds. Dobrych Praktyk w Szkołach Doktorskich Krajowej Reprezentacji Doktorantów
od 01.2018 Wiceprzewodniczący Warszawskiego Porozumienia Doktorantów
2016 - 2018 Przewodniczący Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW
2016 Sekretarz Zarządu Samorządu Doktorantów UKSW
2016 Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie Agnieszki Powichrowskiej
2015 - 2018 Organy kolegialne uczelni: Senacka Komisja ds. Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej; Komisja ds. Programowych UKSW; Rada Rektorska UKSW; Rada Wydziału Prawa Kanonicznego UKSW; Komisja ds. Jakości Kształcenia WPK UKSW
2015 - 2018 Instytut Badań i Ekspertyz Sądowych
2015 Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie Wydział Ksiąg Wieczystych
2013 Sąd Metropolitalny Warszawski

Certyfikaty

 • Pracownia Liderów Praw Program Praw Człowieka – Ministerstwo Sprawiedliwości RP – Instytut Wymiaru Sprawiedliwości
 • Akademia Liderów i Ekspertów Krajowej Reprezentacji Doktorantów
 • Kurs wolontariatu – Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

Organizacje

 • Stowarzyszenie Kanonistów Polskich
 • Polskie Towarzystwo Prawa Wyznaniowego
 • Studencko-Doktoranckie Koło Naukowe Prawa Kanonicznego Regula iuris
 • Krajowa Reprezentacja Doktorantów
 • Warszawskie Porozumienie Doktorantów