dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW

dr hab. Magdalena Żemojtel-Piotrowska, prof. UKSW

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Instytut Psychologii UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Wóycickiego 1/3
01-938 Warszawa
m.zemojtel-piotrowska@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Zespół bada zjawiska związane z narcyzmem i roszczeniowością w perspektywie międzykulturowej. Przedmiotem analizy jest narcyzm kolektywny oraz narcyzm indywidualny w Kołowym Modelu Narcyzmu.

Prowadzone badania naukowe

Obecnie kieruję dwoma grantami NCN: pierwszy dotyczy wprowadzenia modelu sprawczo-wspólnotowego do badań nad zjawiskiem narcyzmu kolektywnego. Badania potwierdziły, że narcyzm kolektywny może realizować się zarówno w formie sprawczej (czyli nierealistycznym przekonaniu, że własna grupa jest wyjątkowo efektywna i zasługuje na dominację nad innymi) i wspólnotowej (opartej na nierealistycznym przekonaniu, że własna grupa jest wyjątkowo przyjacielska i moralna, przez co należy się jej specjalne traktowanie). Obie formy prowadzą do podobnych skutków – wiary w spiski, uprzedzeń wobec grup obcych, ale i większego dobrostanu społecznego (zadowolenia z siebie jako członka grupy i własnych relacji społecznych).

Drugi projekt dotyczy nowego modelu narcyzmu indywidualnego. Kołowy Model Narcyzmu opiera się na podziale na narcyzm sprawczy vs. bierny oraz wspólnotowy vs. antagonistyczny. Wynika to z zastosowania wymiarów sprawczości i wspólnotowości do badań nad narcyzmem wielkościowym i podatnym na zranienie. Badania wstępne potwierdzają trafność modelu.

Ponadto zrealizowałam trzy projekty międzynarodowe. Ostatni, obejmujący 56 krajów, dotyczył m.in. międzykulturowego zróżnicowania poziomu narcyzmu indywidualnego i kolektywnego w formach sprawczej i wspólnotowej oraz roszczeniowości. Wykazaliśmy, że narcyzm i roszczeniowość jest szczególnie rozpowszechniona w kulturach hierarchicznych, natomiast ich poziom nie jest powiązany z wyższym poziomem indywidualizmu.

Współpraca

Naukowa – pełna lista obejmuje 66 krajów.

Najważniejsze: University of Mannheim (Niemcy), University of Southampton (UK), University of Georgia (USA), University of Leicester (UK), Czeska Akademia Nauk, Victoria University of Wellington (Nowa Zelandia), University of Kyoto (Japonia)

Oferta dla biznesu

  • Badania nad roszczeniowością i narcyzmem. Oba zjawiska mają kluczowe znaczenie w relacjach szef-podwładny, stosunku do organizacji, angażowania się w działania pożądane i szkodliwe w miejscu pracy (m.in. domaganie się zapłaty za wykonaną pracę, radzenie sobie z konfliktami z pracy). Wyniki naszych prac są szczególnie przydatne w pracy z zespołami międzynarodowymi.
  • Diagnoza poziomu narcyzmu i roszczeniowości.
  • Badania ilościowe nakierowane na badanie osobowościowych wyznaczników efektywności pracy, zadowolenia z organizacji, relacji interpersonalnych w miejscu pracy.

Doświadczenie zawodowe

od 2017 UKSW – profesor nadzwyczajny
od 2016 Uniwersytet Gdański - profesor nadzwyczajny
2007 - 2017 Uniwersytet Gdański - adiunkt

Organizacje

Polskie Stowarzyszenie Psychologii Społecznej, prezes sekcji psychologii międzykulturowej (2016-obecnie)