dr Joanna Wawrzeniuk

dr Joanna Wawrzeniuk

rozpocznij współpracę
Kontakt

Instytut Archeologii
Adres: ul. Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa bl. 23
tel. 22 569 68 17, wew. 817
e-mail: archeologia@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Archeologia i historia wczesnego średniowiecza Europy Środkowej i Północnej, początki miast i państw, teoria badań archeologicznych, metodyka archeologicznych badań terenowych.

Prowadzone badania naukowe

 • historia i kultura średniowieczna Europy Środkowej
 • archeologia wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny Zachodniej
 • przejawy myślenia magiczno-mitycznego u Słowian
 • zjawisko religijności ludowej na terenie ziem polskich (doba przedchrześcijańska i chrześcijańska)
 • obrzędowość pogrzebowa – tradycja i współczesność na obszarach wschodniej Polski
 • wierzenia Indoeuropejczyków
 • archeologia okresu nowożytnego
 • folklor ludowy: jego ochrona i promocja
 • sposoby ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego (członek Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia)

Terenowe prace badawcze

 • stanowiska typu: osady, grodziska, cmentarzyska
 • stanowiska jedno i wielokulturowe
 • badania ratownicze, wyprzedzające, nadzory (woj. kujawsko-pomorskie, podlaskie, mazowieckie