dr Joanna Kandzia

dr Joanna Kandzia

rozpocznij współpracę
Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie dydaktyki matematyki, wykorzystanie/stosowanie mediów cyfrowych w nauczaniu matematyki.

Prowadzone badania naukowe

Badania w zakresie:

 • nowoczesnych środków dydaktycznych;
 • efektów stosowania nowoczesnych środków dydaktycznych – student jako przyszły pracownik;
 • wykorzystania i stosowania mediów cyfrowych w nauczaniu matematyki - platforma zdalnego nauczania (e-learning); programy komputerowe do kształcenia interdyscyplinarnego;
 • zależności oraz efektów stosowania ICT w edukacji, pedagogice a w szczególności w dydaktyce matematyki.

Współpraca

 • Katolicka Univerzita v Ruzomberku, Faculty of Mathematics and Natural Science, Słowacja;
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki;
 • Krajowy projekt naukowo - badawczy obejmujący współpracę międzynarodową - ICT in Educational Design Processes, Materials1, Resources;
 • Krajowy projekt naukowo - badawczy obejmujący współpracę międzynarodową - Stymulators and Inhibitors of Culture of Trust in Educat ional Interactions Assisted by Modern Information and Communication Technology2.

Osiągnięcia

Szkolenia i staże z zakresu:

 • komercjalizacji wiedzy naukowej, efektem było przygotowanie oraz opracowanie innowacyjnego rozwiązania - Strategii Oficyny Wydawniczo-Poligraficznej Adam w Warszawie;
 • pozyskiwania funduszy na cele rozwojowe w ramach projektu "Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie", UKSW;
 • Standard Minimum zasada równości szans kobiet i mężczyzn w projektach PKOL;
 • praca zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych.

Staże dla pracowników naukowych w przedsiębiorstwie - Stolica staży, wzrost wykorzystania infrastruktury badawczej i kapitału ludzkiego jednostki naukowej na rzecz przepływu wiedzy między nauką i warszawskim biznesem. Wynikiem było powstanie 60 scenariuszy lekcji dla gimnazjum z zastosowaniem metody heurystycznej. dla firmy Matplaneta.

Oferta dla biznesu

 • Wykonywanie usług eksperckich/konsultacji w zakresie wykorzystania nowych technologii w badaniach – kształcenie/edukacja;
 • Ewaluacja procesu wychowania i kształcenia w instytucjach pedagogicznych.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 2008 - pracownik naukowo-dydaktyczny w Instytucie Matematyki Wydziału Matematyczno - Przyrodniczego Szkoły Nauk Ścisłych;
 • Kierownik projektu - Nowe metody nauczania w matematyce, POKL.09.04.00 14 133/11;
 • Kierownik projektu - Staże pracowników w mazowieckich jednostkach naukowych udział w stażu pracownika naukowego w przedsiębiorstwie, POKL.08.02.01-14-007/11, wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

Granty NCBiR (2018-2019)

 • Kierownik projektu - Z technologią informacyjną w fascynującą podróż do matematyczno-przyrodniczej krainy, POWR.03.01.00-00-U055/17-01 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • Kierownik projektu – Kompetentny nauczyciel matematyki, POWR.03.01.00-00-K424/16 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
 • Kierownik projektu – Nowoczesny nauczyciel matematyki, POWR.03.01.00-IP.08-00-MOC/18 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Certyfikaty

 • Doktor nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Instytut badań Edukacyjnych, Warszawa (Polska), pedagogika, dydaktyka ogólna;
 • Magister w zakresie matematyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, Matematyka, dydaktyka matematyki;
 • Studia podyplomowe w zakresie informatyki, Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego, informatyka, dydaktyka informatyki;
 • Studia podyplomowe w zakresie zarządzania oświatą, Ośrodek Doskonalenia Kadr Nauczycielskich, Warszawa, kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska dyrektora w placówkach oświatowych oraz innych stanowisk kierowniczych w przedszkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek;
 • Nauczyciel dyplomowany, Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Warszawa.
 • Egzaminator egzaminu maturalnego z matematyki, Ośrodek Doskonalenia Kadr Nauczycielskich, Warszawa, kwalifikacje wymagane do oceniania prac maturalnych z matematyki.

Organizacje

Współpraca:

 • Biuro Karier UKSW w zakresie dbania o standardy prowadzenia praktyk oraz opracowywania listy placówek adekwatnych do programu studiów;
 • Katolickie Liceum Ogólnokształcące Archutowski w Warszawie;
 • Meridian International School w Warszawie;
 • Fundacja Wychowanie przez Sztukę oraz Niepubliczna Szkoła Aktywności Twórczej nr 48 w Zielonce k. Warszawy.
 • Stowarzyszenie Nauczycieli Matematyki;
 • Warszawskie Centrum Innowacji Edukacyjno-Społecznych i Szkoleń w Warszawie;
 • Psychologiczne Centrum Rozwoju PROFECTUS;
 • portale edukacyjne: EduPress, interklasa, szkolna gablotka oraz Fundacją Academic Partners.

Członkowstwo:

 • Członek zarządu Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników UKSW;
 • Członek komisji nadzorującej Konkurs Fizyczny Mazowieckiego Kuratora Oświaty i Politechniki Warszawskiej na etapie rejonowym;
 • Członek Rady Programowej Praskiego Konkursu Matematycznego w Warszawie w charakterze eksperta naukowego.