dr Katarzyna Stankiewicz

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Wydział Studiów nad Rodziną
ul. Kazimierza Wóycickiego 1/3, 01-938 Warszawa
katarzyna.stankiewicz@uksw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Specjalista w zakresie edukacji dzieci z doświadczeniem migracyjnym oraz integracji imigrantów i reemigrantów; nauczyciel języka polskiego jako obcego/drugiego; trener międzykulturowy.

Prowadzone badania naukowe

adaptacja i integracja ucznia cudzoziemskiego, adaptacja szkolna dziecka z rodziny reemigrantów, potrzeby oraz wsparcie rodziny powracającej z migracji/rodziny imigranckiej

Współpraca naukowa i gospodarcza

urzędy miejskie, organizacje trzeciego sektora, szkoły, poradnie psychologiczno-pedagogiczne,  firmy badawcze

Oferta dla biznesu

  • projektowanie oraz prowadzenie badań dotyczących adaptacji i integracji imigrantów oraz p, przygotowania szkoły na przyjęcie dzieci odmiennych kulturowo, problemów rodziny migracyjnej;
  • opracowanie raportów badawczych, ekspertyz, materiałów dydaktycznych itp.;
  • prowadzenie szkoleń z zakresu problemów integracji imigrantów oraz edukacji międzykulturowej dla różnych grup odbiorców i przygotowywanie materiałów szkoleniowych