prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron

prof. dr hab. inż. Andrzej Skowron

rozpocznij współpracę
Materiały
Kontakt

Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
a.skowron@poczta.uksw.edu.pl, skowron@mimuw.edu.pl

Obszary
Słowa kluczowe

Profesor w Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii. Specjalista w podstawach informatyki, sztucznej inteligencji (wnioskowania aproksymacyjne, zbiory przybliżone, eksploracja danych, wspomaganie procesów decyzyjnych, modele obliczeń).

Prowadzone badania naukowe

zbiory przybliżone, interakcyjne obliczenia granularne, modele obliczeń w nauce o danych, eksploracja danych

Współpraca

 • Centrum Cyfrowej Nauki i Technologii UKSW (od 2019)
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (MIMUW),
 • Instytut Badań Systemowych PAN (IBS PAN),
  KBN, NCN i NCBiR,
 • Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego (PTM),
 • Członek Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencji (PSSI),
 • Członek Komitetu Informatyki PAN (od 1997),
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN (przez wiele lat do 02.2019),
  członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN (od 1997),
 • Członek Rady Naukowej IBS PAN (od 1999),
 • Przewodniczący senatu i profesor w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (1994-1999),
 • Członek 'Advisory Board' of International Rough Set Society (IRSS), w latach 1996-2000 'IRSS President',
 • Współpraca z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą (np. w krajach takich jak Bułgaria, Niemcy, Norwegia, Szwecja, Włochy, Kanada, USA, Chiny, Indie, Japonia),
 • Członek 'Advisory Board' w Web Intelligence Consortium (WIC) (Japan), http://wi-consortium.org/,
 • Founding fellow w The International Institute of Cognitive Informatics and Cognitive Computing (Kanada) www.ucalgary.ca,
 • Senior scientist w NuTech Solutions (2000-2002),
 • Wykonawca w projekcie sponsorowanym przez Wallenberg Foundation w Linköping University (2000-2003),
 • Współpraca w projekcie Basic Science And Engineering (COBASE), National Research Council, Office of International Affairs, USA (San Diego State University), udział w projektach polsko-norweskich, polsko-brytyjskich, EU, polsko-indyjskich,
 • Redaktor Fundamenta Informaticae (1995-2009); obecnie 'honorary editor', współredaktor Transactions on Rough Sets,
 • Członek komitetów redakcyjnych szeregu innych naukowych czasopism o zasięgu międzynarodowym (m.in. Knowledge Discovery and Data Mining (1997-2014), Knowledge and Information Systems ('Associate Editor'), Information Sciences ('Associate Editor'), Theoretical Computer Science, Natural Computing, Computational Intelligence, Group Decision and Negotiation ('Associate Editor'), Granular Computing),
 • Członek komitetów programowych ponad 100 konferencji międzynarodowych w tym w wielu jako (współ)przewodniczący komitetu programowego lub honorowy przewodniczący 'program ('honorary chair').

Osiągnięcia

 • W latach 2012, 2016, 2017 jako jedyny informatyk z Polski na liście najbardziej cytowanych naukowców na świecie 'Highly Cited Researchers' opracowanej przez ICI Thomson Reuters/ Clarivate Analytics https://hcr.clarivate.com/resources/archived-lists/,
 • EurAi Fellow (EurAi - European Association for Artificial Intelligence; poprzednio ECCAI - European Co-ordinating Committee for Artificial Intelligence) https://www.eurai.org/awards_and_grants/fellows, 
 • IRSS Fellow https://www.roughsets.org/irss/irss-fellows-and-senior-members/,
 • Członek EU Academy of Sciences (od 2019)
 • Nagroda PTM im. Stanisława Mazura (1986) oraz nagroda PTM im. Zygmunta Janiszewskiego (1987),
 • Nagroda Ministra Nauki za pracę doktorską,
 • Nagroda Ministra Edukacji,
 • Szereg nagród Rektora Uniwersytetu Warszawskiego za pracę naukową i dydaktyczną,
 • Złoty krzyż zasługi (2776-88-61) 1988,
 • Nominacja przez Wydział MIMUW, Senat UW oraz Komitet Informatyki PAN do nagrody Premiera (2009),
 • Association for Computing Machinery: Recognition of Service Award (2005),
  Oversea Friendship Award & Lifetime Contributions Award (JRS, Kanada 2013),
  ponad 60 zaproszeń na wykłady na konferencjach międzynarodowych i do instytutów badawczych na świecie; m.in. wykład plenarny na 16-tym Światowym Kongersie IFIP World Computer Congress (Pekin 2000),
  'honorary professor' w Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chiny (od 2003).

Wdrożenia, komercjalizacje, patenty

Udział w wielu projektach badawczych i komercyjnych (np. projekty NCN i NCBiR, w tym projekty SYNAT, SENSEI; sterowanie helikopterem bezzałogowym (Wallenberg Foundation w Linköping University); wykrywanie oszustw podczas transakcji na kartach kredytowych dla Bank of America (w NuTech Solutions); projekt logistyczny dla General Motors (w Nutech Solutions); algorytmiczny handel (w AdgaM); wspomaganie decyzji medycznych (m.in. współpraca z Polsko-Amerykańską Kliniką Pediatryczną w Krakowie).

Oferta dla biznesu

Projektowanie systemów inteligentnych dla różnych dziedzin zastosowań, nowe modele obliczeń dla Data Science i wnioskowania o takich obliczeniach bazujące na interakcyjnych obliczeniach granularnych, w szczególności dotyczące wspomagania decyzji przy sterowaniu złożonymi zjawiskami.

Doświadczenie zawodowe

 • Centrum Cyfrowej Nauki I Technologii UKSW (współpraca ośrodków naukowych z firmami komercyjnymi),
 • Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego (1967-2018) (stanowiska od asystenta do profesora zwyczajnego (1993-2018)),
 • Prodziekan na Wydziale Matematyki, Informatyki i
  Mechaniki UW w latach 1988-1990,
 • Visiting professor w University of North Carolina at Charlotte, USA (1983/84 oraz 1985/86),
 • KBN, NCN i NCBiR (kierownik lub wykonawca projektów, członek komisji KBN, recenzent),
 • Członek Komitetu Informatyki PAN,
 • Vice-przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN, (przez wiele lat do 02-2019),
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN,
 • Członek Rady Naukowej Instytutu Badań Systemowych PAN,
  kierownik zakładu logiki matematycznej (1995- 2016) MIMUW,
  członek 'Advisory Board' w WIC Consortium (Japonia) http://wi-consortium.org/ 
 • Przewodniczący ('President') IRSS (1996-2000),
 • Przewodniczący senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (1994-1999),
 • Redaktor naczelny czasopisma Fundamenta
  Informaticae (1995-2009), obecnie 'honorary editor'; członek komitetów redakcyjnych wielu innych czasopism naukowych,
 • Promotor w ponad 20-tu przewodach doktorskich,
 • Promotor ponad 100 prac magisterskich i kilkudziesięciu licencjackich,
 • Kierownik lub wykonawca w wielu projektach badawczych jak również komercyjnych, w szczególności dotyczących projektowania systemów inteligentnych dla różnych zastosowań,
 • Ponad 60 wykładów zaproszonych na konferencjach międzynarodowych i w instytutach badawczych na świecie.

Organizacje

 • Polskie Towarzystwo Matematyczne,
 • American Association for Artificial Intelligence,
 • Komitet Informatyki Polskiej Akademii Nauk,
 • Polskie Stowarzyszenie Sztucznej Inteligencji,
 • Rada Naukowa Instytutu Badań Systemowych PAN,
 • Rada Naukowa Instytutu Podstaw Informatyki PAN,
 • WIC Consortium (Japonia) http://wi-consortium.org/,
 • International Rough Set Society (IRSS),
 • The International Institute of Cognitive Informatics and Cognitive Computing (Kanada)
 • Redaktor naczelny czasopisma Fundamenta Informaticae (1995-2009), obecnie 'honorary editor'; czlonek komitetow redakcyjnych wielu innych czasopism naukowych.