Zastosowanie Bibliodramy w psychoterapii resocjalizacji i edukacji

Odbiorcy
Klucze
Autor

Bibliodrama jest skuteczną metodą pomocy psychologicznej I edukacyjnej, szczególnie w procesie kształcenia dojrzałych postaw młodzieży oraz w procesie resocjalizacji.

Cel projektu/badań

Opracowania własnej koncepcji techniki bibliodramy pomocnej w procesie rekonwalescencji i kształcenia.

Metoda badawcza

Dopracowanie koncepcji i jej weryfikacja podczas warsztatów psychologiczno-duchowych

Historia realizacji

Po opublikowaniu książki: R. Jaworski, Bibliodrama jako spotkanie. Płocki Instytut Wydawniczy Płock 2017, która stanowi teoretyczną bazę dla realizowanego projektu i po zebraniu wielu doświadczeń w zakresie realizacji w różnych środowiskach bibliodramy jako techniki duszpasterskiej, podjęte zostają badania nad wdrożeniem tej techniki do procesu kształcenia i rewalidacji w środowiskach młodzieży.

Efekt realizacji

Opracowanie konkretnej formy pomocy - metody Bibliodramy dla osób przechodzących proces rehabilitacji oraz dla młodzieży , szczególnie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Zastosowanie bibliodramy w procesie kształcenia dojrzałych postaw młodzieży oraz w procesie resocjalizacji przyczyni się do rozwoju integralnego młodzieży, szczególnie tej jej części, która jest zagrożona zaniedbaniem lub wykluczeniem społecznym.