Ochrona siedlisk kluczowych gatunków ptaków Doliny Środkowej Wisły

Odbiorcy
Klucze
Autor

Ekspertyza ornitologiczna, hydrotechniczna i hydrologiczna na potrzeby dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: LIFE+

Cel projektu/badań

Opracowanie biologicznej części koncepcji czynnej ochrony siedlisk lęgowych ptaków gnieżdżących się na warszawskim odcinku Doliny Środkowej Wisły.

Metoda badawcza

Badania własne (badania w terenie, prace studyjne)

Historia realizacji

Opracowanie wstępnej koncepcji czynnej ochrony ptaków wodnych na warszawskim odcinku środkowej Wisły. Konsultacje koncepcji z osobami i instytucjami – interesariuszami. Opracowanie ostatecznej koncepcji.

Efekt realizacji

Wdrożenie projektu.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Uporządkowanie rekreacyjnego i turystycznego użytkowania terenów nadrzecznych na warszawskim odcinku środkowej Wisły. Popularyzacja w społeczeństwie wiedzy na temat problematyki czynnej ochrony przyrody dużych rzek Polski.