Biblioteka Kultury Polskiej we Włoszech (grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki)

Odbiorcy
Klucze
Autor

Projekt upowszechniający humanistykę polską na świecie poprzez prezentację kanonu autorów i dzieł o znaczeniu międzynarodowym, co umożliwia badanie i korzystanie z dorobku kultury polskiej.

Cel projektu/badań

Udostępnienie głównych dzieł humanistyki polskiej odbiorcom europejskim

Metoda badawcza

Analiza historyczno-krytyczna tekstów kultury, rozpoznawanie dzieł w ich kontekstach kulturowych, przekład językowy i międzykulturowy, dyskusje na międzyuczelnianych forach międzynarodowych

Historia realizacji

W latach 2014-2017 dokonano publikacji wydań włoskich ważnych dzieł humanistyki polskiej: Jan Białostocki, Il cavaliere polacco, 2015, Stanisław Brzozowski, Cultura e vita, 2016, Władysław Stróżewski, Intorno al bello, 2017, Maria Ossowska, Norme morali, 2017. Ukazywaniu się poszczególnych tomów edycji towarzyszyły prezentacje z udziałem wybitnych badaczy polskich i zagranicznych (Rzym, Genua, Kraków) oraz konferencje poświęcone ich tematyce w ujęciu międzykulturowym: Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie I: Stanisław Brzozowski, 3.06.2016 (Warszawa) i Colloquia Biblioteki Kultury Polskiej we Włoszech. Polskość w świecie II: Jan Białostocki, 19.09.2017. Projekt podsumowała konferencja międzynarodowa Sto lat myśli i kultury polskiej we Włoszech (Uniwersytet w Genui, 23 maja 2018 r.).

Efekt realizacji

W projekcie kompleksowej prezentacji i uobecnienia stanowisk humanistyki polskiej dokonano silnego transferu kulturowego. Czytelnikom zagranicznym dostarczono kanonu tekstów humanistyki polskiej, co umożliwia poznawanie, badanie i korzystanie z dorobku kultury polskiej, a zarazem motywuje komunikację na wszystkich szczeblach rzeczywistości. Dokonano przekładów, dostarczając w ten sposób terminologii do badań nad humanistyką polską. Przekłady opatrzono Wstępami i Posłowiami autorstwa badaczy polskich i włoskich. Wydania klasyków polskich rozpowszechniane są przez wydawnictwo o ugruntowanym stanowisku na rynku wydawniczym europejskim, a tomy Biblioteki znalazły się w sylabusach studiów włoskich. Na podstawie tekstów klasyków polskich zawartych w Bibliotece powstały już prace badaczy włoskich poświęcone autorom polskim (np. G. C. Sciolla o Janie Białostockim i jego ikonologii), w przygotowaniu jest narodowy projekt badawczy włoski we współpracy z instytucjami polskimi poświęcony J. Białostockiemu. Organizowane są sympozja stanowiące kontynuację problemów postawionych na konferencjach poświęconych humanistyce polskiej, coraz częstsze są odwołania badaczy włoskich do autorów polskich.

Informacje o osiągniętych innowacjach (możliwych)

Pozytywne zmiany w postrzeganiu rzeczywistości polskiej historycznej i współczesnej, tworzenie i intensyfikacja kontaktów naukowych. Umieszczanie klasyków polskich w programach nauczania uniwersyteckiego. Uwzględnianie w dyskusjach dotyczących problematyki europejskiej i światowej stanowisk humanistyki polskiej.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Otwarto kanały komunikacji akademickiej, stymulującej i intensyfikującej badania, również te dotyczące Polski. Upowszechniono stanowiska humanistyki polskiej, co ma wpływ na jakość relacji międzykulturowych i ekonomicznych.