Pozycja prawna kościoła narodowego. Kościół anglikański w relacji państwo-kościół i na arenie międzynarodowej

Pozycja prawna kościoła narodowego. Kościół anglikański w relacji państwo-kościół i na arenie międzynarodowej.

Odbiorcy
Klucze
Autor

Projekt, który ma za zadanie wykazać funkcjonowanie Kościoła Anglikańskiego w relacji Państwo-Kościół oraz jako specyficznego podmiotu prawa międzynarodowego.

Cel projektu/badań

Badania pozwolą zrozumieć zasady funkcjonowania Kościoła anglikańskiego jako specyficznego podmiotu prawa międzynarodowego. Analiza pozycji wspólnoty anglikańskiej w systemie prawa brytyjskiego ukażę silną pozycję tej grupy chrześcijańskiej w prawie systemu common law. Stosunek Unii Europejskiej, podmiotu stanowiącego gwarancję jedności Starego Kontynentu do anglikanów, posłuży do wypracowania wniosków de lege ferenda wobec innych związków wyznaniowych istniejących i powstających na jej terenie. Z kolei analiza funkcjonowania Kościoła anglikańskiego w Polsce jest elementem potwierdzającym konstytucyjną zasadę wolności religijnej. Kolejne badania w tej materii mają pośredni cel, mianowicie – wykazanie, że Rzeczypospolita Polska nie jest państwem wyznaniowym poprzez wskazanie Zjednoczonego Królestwa jako tego typu podmiotu. Dogłębne badanie relacji Kościoła anglikańskiego i Kościoła katolickiego także wskaże wnioski de lege ferenda zarówno dla obu wspólnot jak i prawa europejskiego i międzynarodowego prawa publicznego.

Metoda badawcza

Szczegółowa metodyka obejmuje następujący zakres badań:

  • Analiza krajowych i zagranicznych źródeł pierwotnych oraz wtórnych.
  • Kwerendy w archiwach.
  • Zastosowanie metody monograficznej – szczegółowe badanie teologicznych racji istnienia Kościoła anglikańskiego jako podmiotu prawa międzynarodowego.
  • Analiza krytyczna aktów prawnych regulujących pozycję Kościoła anglikańskiego na arenie międzynarodowej pozwoli na odzwierciedlenie rzeczywistej działalności Kościoła anglikańskiego i jego osiągnięć.
  • Udział w konferencjach krajowych i zagranicznych obejmujących tematykę omawianego zagadnienia.
  • Konsultacje w profesorami zagranicznymi, szczególnie z uniwersytetów brytyjskich.
  • Analiza faktycznych zjawisk prawnych przez zastosowanie metody synchronicznej.
  • Analiza prawa kanonicznego Kościoła anglikańskiego i Kościoła katolickiego wraz z uwzględnieniem aspektu historycznego poprzez zastosowanie metody diachronicznej.
  • Metoda komparatystyczna pozwoli po ustaleniu cech wspólnych analizowanych podmiotów prawa międzynarodowego na poznanie roli Kościoła anglikańskiego na arenie międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem relacji z Kościołem katolickim, Unią Europejską, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej oraz Polską.

Historia realizacji

Projekt jest w końcowej fazie realizacji na którą składają się: redakcja monografii naukowej w języku polskim oraz publikacja najważniejszych wyników badań w języku angielskim i włoskim w różnych czasopismach naukowych o zasięgu co najmniej ogólnopolskim, z szczególnym naciskiem na periodyki międzynarodowe.
Zadania badawcze realizowano poprzez szerokie konsultacje i kwerendy naukowe. Badacz wziął udział w Synodzie Generalnym Kościoła Anglii oraz uczestniczył w kilku konferencjach międzynarodowych dotyczących pozycji prawnej wspólnot kościelnych: Kościoła katolickiego i Kościoła Anglii.
Podczas kwerendy w Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej przeszukiwał archiwa: Parlamentu Brytyjskiego, Opactwa Westminsterskiego oraz Archiwum Narodowego. Ponadto, pracował w bibliotekach Uniwersytetu w Oxfordzie, King’s Collage w Londynie i w West London University.
Z kolei w Rzymie odbył staż naukowy w Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz podjął współpracę między innymi z: Anglican Center in Rome, Papieską Radą ds. Popierania Jedności Chrześcijan, Kongregacją Nauki Wiary (w której archiwum także odbył kwerendę naukowo-badawczą) i Centro pro Unione.
Konsultacje naukowe dotyczące Kościoła Anglii odbył z naukowcami, prawnikami, księżmi i biskupami różnych denominacji chrześcijańskich.

Efekt realizacji

Projekt w trakcie realizacji, jednak część publikacji z badanej materii już ukazała się drukiem. W zakładce Materiały przedstawiono wszystkie publikacje autora, na pierwszym miejscu znajdują się te dotyczące realizowanego projektu badawczego.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Możliwość ustalenia pozycji prawnej Kościoła Anglii wpływa na jego funkcjonowanie w polskim, europejskim i międzynarodowym systemie prawnym, co pozwala na zwiększenie współpracy aparatu państwa z organizacją wyznaniową.
Badania podstawowe pozwalają jednocześnie na ukazanie, w sposób innowacyjny nowej wiedzy przydatnej nie tylko prawnikom i kanonistom, ale także socjologom, religiologom, antropologom kultury i religii oraz innym naukowcom zainteresowanym tematyką badań. Nie ulega jednocześnie wątpliwości, że badania prowadzone prze z katolickiego kanonistę ukazują problematykę dialogu ekumenicznego kierując go nie jako także na grunt dysputy prawnej, która opiera się na faktach i jednocześnie aktach prawnych obu wspólnot: katolickiej i anglikańskiej.
Ponadto, poznanie i poszerzenie wiedzy o samym Kościele Anglii, jego funkcjonowaniu i dogmatach jest także okazją do poznania polskiego społeczeństwa, w którym ta wspólnota, choć marginalnie, działa. Oddziaływanie anglikańskiego nurtu chrześcijaństwa jest mocno zakorzenione w Polsce. Nowa wiedza, zawsze pozwala na poszerzenie horyzontów i staje się idealnym przyczynkiem do prowadzenia badań w zakresie pozycji prawnej innych podmiotów o charakterze eklezjalnym działających na terenie Polski. Kościoły i inne związki wyznaniowe biorą bowiem udział w kształtowaniu społeczeństwa, jego myśli, podstawach moralnych. Zadaniem prawnika jest zatem określenie ich pozycji prawnej, czy nawet próba uregulowania stosunków panujących między państwem i tego typu podmiotami, aby cieszyły się swobodą działania w demokratycznym państwie prawa, którego gwarantem jest godność osoby ludzkiej, w szczególności zaś poszanowanie przyrodzonych praw człowieka.