Targum Jonatana. Edycja tekstu aramejskiego, przekład na język polski z wprowadzeniem i notami

Targum Jonatana. Edycja tekstu aramejskiego, przekład na język polski z wprowadzeniem i notami

Odbiorcy
Klucze
Autor

Opracowanie naukowe I filologiczne tekstu o wysokiej randze i autorytatywnym statusie w oficjalnym judaizmie. Wprowadzenie ogólne do zjawiska targumizmu i wprowadzenie szczegółowe do Targumu.

Cel projektu/badań

Celem przekładu aramejskiego tekstu Targumu Jonatana na język polski, wraz z wprowadzeniem ogólnym do zjawiska targumizmu i wprowadzeniem szczegółowym do Targumu Jonatana, jak również opatrzenie całości notami objaśniającymi o charakterze filologicznym i egzegetycznym. Targum Jonatana jest aramejskim przekładem drugiego zbioru Biblii Hebrajskiej, tj. "Proroków" (Nebi'im), którego obecny tekst pochodzi z III-IV w. po Chr., ale zawiera on tradycje znacznie starsze, które mogą pochodzić z I-II w. po Chr., lub nawet z okresu wcześniejszego. Targum Jonatana w aktualnej formie reprezentuje tradycję babilońską, ale zawiera również elementy charakterystyczne dla tradycji palestyńskiej. Rabini uznali Targum Jonatana za oficjalny targum babiloński do ksiąg prorockich, co wskazuje na niezwykłą rangę i jego autorytatywny status zajmowany w oficjalnym judaizmie.

Metoda badawcza

Podstawową zasadą przyjętą przez tłumaczy i redakcję naukową jest wierność oryginałowi – ekwiwalencja formalna. Tekst polski ma oddawać treść tekstu aramejskiego danej Księgi, a jednocześnie być zrozumiałym dla współczesnego Czytelnika. W przypadkach trudności występujących w odczytywaniu tekstu aramejskiego, wprowadzano zostaną noty objaśniające.

 • badanie kwestionariuszowe studentów prawa
 • badanie panelowe wykładowców na kierunku prawo w szkołach wyższych w Polsce.

Historia realizacji

Kolejne etapy realizacja projektu:

 • Kwerenda biblioteczna tekstów źródłowych oraz opracowań dotyczących Targumu Jonatana;
 • Analiza i edycja tekstu aramejskiego t. I., tzw. Proroków wcześniejszych; Opracowanie wprowadzenia i not; bibliografii i przypisów;
 • Analiza i edycja tekstu aramejskiego t. II. Tzw. Proroków późniejszych. Przekład na język polski; Opracowanie wprowadzenia i not; bibliografii i przypisów;
 • Proces wydawniczy:redakcja, korekta, skład i druk;
 • Organizacja konferencji.

Efekt realizacji

 • Publikacja Targumu Jonatana w 2 tomach:
  1. „Prorocy wcześniejsi” (Jozue, Sędziowie, Księgi Samuela, Księgi Królewskie)
  2. „Prorocy późniejsi” (Izajasz, Jeremiasz, Ezechiel, Dwunastu Proroków: Ozeasz, Joel, Amos, Abdiasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Habauk, Sofoniasz, Aggeusz, Zachariasz, Malachiasz.
 • Zorganizowanie ogólnopolskiej konferencji naukowej: "Interpretacja Biblii Hebrajskiej w Targumie Jonatana".
 • Stworzenie strony www.aramaica.uksw.edu.pl
 • Upowszechnienie informacji na temat Targumu Jonatana i jego opracowań na innych stronach internetowych, np. orygenes.pl.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Przekład Targumu Jonatana umożliwi polskiemu czytelnikowi zapoznanie się z niezwykłym bogactwem tradycji żydowskiej, co odnosi się nie tylko do starożytnych technik translacyjnych i egzegetycznych, ale przede wszystkim do poznania nowych elementów wprowadzonych do aramejskiejwersji ksiąg prorockich, które ubogacają tekst biblijny.