orientacja przestrzenna

Elektroniczne narzędzia wspomagające orientację przestrzenną

Odbiorcy
Klucze
Autor

Badania nad zakresem wykorzystania narzędzi elektronicznych w orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Wpływ na rozwój tyflopedagogiki.

Cel projektu

Celem badań była rekonstrukcja doświadczeń osobistych osób niewidzących i głęboko słabowidzących, którzy są użytkownikami technik bezwzrokowych lub kinestetyczno-słuchowo-wzrokowych w poruszaniu się oraz elektronicznych narzędzi wspomagających orientację przestrzenną i mobilność. Badania obejmowały stopień wykorzystywania tych narzędzi, a także przebieg procesu nabywania wiedzy i umiejętności posługiwania się nimi oraz subiektywne znaczenia, które są im przypisywane w funkcjonowaniu codziennym przez ich użytkowników.

Metoda badawcza

Metodologia jakościowa w podejściu opartym na interakcjonizmie symbolicznym. Do zbierania materiału empirycznego posłużono się metodą wywiadu częściowo ustrukturyzowanego według dyspozycji.

Historia realizacji

Konceptualizacja pojęć z zakresu ETA i EOA. Sformułowanie celu, problemu badawczego, dobór metod badawczych, wyłonienie grupy badanej. Przeprowadzenie badań jakościowych. Przygotowanie raportu z badań.

Efekt realizacji

Ustalenie nowej wiedzy na temat wykorzystania ETA i EOA przez osoby niewidome i słabowidzące w Polsce. Wydanie współautorskiej książki „Orientacja przestrzenna i samodzielne poruszanie się osób z dysfunkcją narządu wzroku. Współczesne techniki, narzędzia i strategie nauczania” (Wyd. Naukowe UKSW, Warszawa 2017). Autorzy: Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz, Emilia Śmiechowska-Petrovskij.

Informacje o osiągniętych innowacjach

Uzyskana wiedza może posłużyć do projektowania nowych technologii dla orientacji i poruszania się osób niewidomych i słabowidzących.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Dostarczenie nowej wiedzy z zakresu wykorzystania narzędzi elektronicznych w orientacji przestrzennej osób z niepełnosprawnością narządu wzroku. Wpływ na rozwój tyflopedagogiki.