Opracowanie i wdrożenie dwupaliwowego systemu zasilania silników o zapłonie samoczynnym biogazem rolniczym z pilotującą dawką paliwa ciekłego

Klucze
Autor

Badanie możliwości zasilania ciągnika rolniczego dwupaliwowo biogazem i olejem napędowym. Opracowana technologia wytwarzania biogazu, oczyszczonego z CO2 do jakości biometanu.

Cel projektu/badań

Opracowanie technologii wytwarzania biogazu rolniczego o składzie umożliwiającym zasilanie dwupaliwowe silnika ciągnika rolniczego

Metoda badawcza

Badania potencjału metanogennego, fermentacja metanowa, badania polowe

Historia realizacji

Projekt był realizowany przez dwie jednostki badawcze (PIMOT i Wydział SIMR PW), gdzie w PIMOT opracowywano technologię wytwarzania biogazu o określonym składzie poprzez dobór substratów i ich mieszanek oraz różne metody obróbki wstępnej substratów. W PW opracowywano system dwupaliwowego zasilania, realizowano badania na hamowni silnikowej celem dobrania właściwych dawek paliw. Następnie wspólnie przeprowadzone zostały testy polowe ciągnika zasilanego dwupaliwowo olejem napędowym i biogazem rolniczym zawierającym mieszankę CO2 i CH4 w stosunku 1:1.

Efekt realizacji

Opracowana technologia wytwarzania biogazu, pozytywny efekt zasilania ciągnika rolniczego dwupaliwowo biogazem i olejem napędowym.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Do tej pory biogaz,bez oczyszczenia z CO2 do jakości biometanu, nie był stosowany do zasilania silników pojazdów. Niniejsza praca wykazała, że jest to możliwe. Rozwiązanie to może znaleźć zastosowanie do zasilania silników pojazdów i maszyn pracujących np. na terenie biogazowni.