Reformowanie służb społecznych na Ukrainie

Odbiorcy
Klucze
Autor

Tworzenie innowacyjnego programu nauczania pracowników socjalnych na studiach wyższych na Ukrainie z uwzględnieniem standardów nauczania pracowników społecznych w Kanadzie.

Cel projektu/badań

Tworzenie innowacyjnego programu nauczania pracowników socjalnych na studiach wyższych na Ukrainie z uwzględnieniem standardów nauczania pracowników społecznych w Kanadzie. Dyrektorem projektu jest prof. BradMacKenzie (Manitobski Uniwersytet, Kanada).

Metoda badawcza

Przygotowanie wykładowców Katedry socjologii i pracy socjalnej Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska” do prowadzenia nowych przedmiotów nauczania przewidzianych programem nauczania pracowników socjalnych w Manitobskim Uniwersytecie.

Historia realizacji

Opracowanie innowacyjnego dla Ukrainy programu nauczania pracowników socjalnych. Opracowanie kart przedmiotów i podręczników z nowych przedmiotów w języku ukraińskim. Przygotowanie ukraińskich wykładowców do prowadzenia zajęć przewidzianych tym programem. Przygotowanie baz praktyki dla ukraińskich studentów. Organizacja warsztatów dla superwizorów praktyki studenckiej. Wymiana wykładowców i studentów między Narodowym Uniwersytetem „Politechnika Lwowska” a Manitobskim Uniwersytetem w Kanadzie. Organizacja warsztatów, szkoleń, konferencji pogłębiających wiedzę wykładowców i studentów na temat nowoczesnych podejść do pracy socjalnej.

Efekt realizacji

Akredytacja innowacyjnego programu nauczania ze specjalności „Praca socjalna” na poziomie licencjata i magistra. Progresywne zmiany w funkcjonowaniu służb społecznych na Ukrainie, świadczącym usługi osobom potrzebującym pomocy, w tym – osobom niepełnosprawnym, ubogim, uzależnionym, bezrobotnym i in. Tworzenie międzynarodowej wspólnoty naukowej.

Informacje o osiągniętych innowacjach

Wysoka ocena realizacji projektu przez Kanadyjską Agencję Międzynarodowego Rozwoju CIDA

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Projekt wpłynął pozytywnie na rozwój pracy socjalnej jako nauki; na skutek realizacji projektu szereg wykładowców przygotowali i obronili prace naukowe w dyscyplinie „praca socjalna”.