Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej - problematyka ontologiczna i epistemologiczna

Odbiorcy
Klucze
Autor

Niepoznawalność Boga jako element polemiki antyariańskiej - problematyka ontologiczna i epistemologiczna

Cel projektu/badań

Ustalenie rozwoju teologii negatywnej i kształtowania się koncepcji Boga w IV. wieku po Chr.

Metoda badawcza

Metoda analityczno-syntetyczna (analiza tekstów i synteza chrześcijańskiej koncepcji Boga)

Historia realizacji

Projekt realizowano w ramach grantu NCN (UMO-2013/11/B/HS1/04140) w latach 2014-2018. Pierwszy etap projektu obejmował tłumaczenie tekstów polemiki antyariańskiej II połowy IV w. Drugi etap doprowadził do powstania monografii w języku angielskim oraz szeregu artykułów prezentujących wyniki badań. Wyniki badań były także sukcesywnie prezentowane na konferencjach międzynarodowych i krajowych.

Efekt realizacji

Ustalenie filozoficznego tła polemiki pomiędzy autorami ortodoksyjnymi i neo-Arianami i jej wpływu na przyjęcie tezy o niepoznawalności istoty Boga.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Badania projektu będą miały wpływ na podejmowane w przyszłości studia z zakresu filozofii Ojców Kościoła i Filozofii Boga.