Obiektywizacja przesłanki nieoczywistości wynalazku

Odbiorcy
Klucze
Autor

Rozpoznanie możliwości i przeszkód w zastosowaniu narzędzi IT do oceny zdolności patentowej wynalazków, wskazanie kierunków rozwoju bardziej obiektywnych metod oceny wynalazków.

Cel projektu/badań

Analiza możliwości zastosowania nowoczesnego podejścia - w tym z wykorzystaniem narzędzi IT – do oceny zdolności patentowej wynalazku, w celu uczynienia jej bardziej obiektywną.

Metoda badawcza

Analizy prawne nowych rozwiązań stosowanych w różnych systemach prawnych; analizy praktycznego zastosowania narzędzia IT.

Historia realizacji

Badano zmiany w orzecznictwie patentowym skutkujące nowym podejściem do oceny wynalazków; dokonywano analiz rezultatów osiąganych nowym podejściem; sprawdzano możliwości wykorzystania narzędzia IT do badania patentowego; promowano zalety stosowania nowego podejścia.

Efekt realizacji

Publikacje, konferencje, analizy prawne, analizy narzędzia IT

Informacje o osiągniętych innowacjach

Rozpoznanie możliwości i przeszkód w zastosowaniu narzędzi IT do oceny zdolności patentowej wynalazków

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Ukazanie istoty problematyki badania zdolności patentowej i wskazanie kierunków rozwoju bardziej obiektywnych metod oceny wynalazków