WebScan – masowe automatyczne badanie stron internetowych

Kontakt

Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa UKSW

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
ul. Dewajtis 5
01-815 Warszawa
m.robak@uksw.edu.pl

Odbiorcy
Klucze
Autor

Opracowanie ilościowej i częściowo automatycznej metody badania stron internetowych za pomocą narzędzi informatycznych umożliwiająca masowe porównywanie tych stron.

Cel badań

Opracowanie ilościowej i częściowo automatycznej metody badania stron internetowych za pomocą narzędzi informatycznych umożliwiająca masowe porównywanie stron za pomocą wystandaryzowanych wskaźników

Opis realizacji badań

Wstępny projekt badawczy został zrealizowany w 2017 roku i składał się z dwóch etapów. Pierwszym było opracowanie założeń badania, w ramach którego wypracowano 19 jednostkowych sposobów analizy stron. Drugim etapem było przetestowanie, jak to podejście sprawdza się w praktyce, na przykładzie analizy w porównawczej 42 stron diecezji katolickich w Polsce. Różnice zarejestrowane w trakcie badania pozwoliły scharakteryzować wymienione strony z punktu widzenia prędkości działania, sposobu tworzenia adresów, układu strony, jakości tekstu, użytych kolorów oraz wyszukiwalności w przeglądarkach.

Efekt realizacji

M. Robak, Badania stron internetowych diecezji w Polsce metodą WebScan, [w:] J. Olędzki (red.), Teologia środków społecznego przekazu w naukach o mediach, Warszawa 2018, s. 359-390.

Wpływ rezultatu na: rozwój nauki, gospodarkę, społeczeństwo

Rozwój badań internetu, możliwe zwiększenie zakresu badań porównawczych w medioznawstwie